Afbeelding
Pixabay

Gemeente Nijkerk zet in op ontmoedigen van drugsgebruik

Zorg

NIJKERK De gemeente Nijkerk wil onderzoeken of het regionale samenwerkingsverband FrisValley kan worden uitgebreid met het ontmoedigen van drugsgebruik. De activiteiten zijn tot nu toe vooral gericht op het ontmoedigen van alcoholgebruik onder jongeren en volwassenen.

Het is één van de speerpunten die de gemeente Nijkerk wil uitvoeren naar aanleiding van de evaluatie van het plan van aanpak Samen Sterk Tegen Drugs in Nijkerk. Het doel was om onder meer bewustwording te creëren over drugsgebruik onder ouders en jongeren. Maar ook om mensen die hierdoor problemen ondervinden vroegtijdig te signaleren en te begeleiden naar de juiste zorg. Het doel was ook om het drugsaanbod en de overlast van drugsgebruik in kaart te brengen.

CONVERNANT Een groot deel van het plan is gestart en/of ingevoerd. De evaluatie leidt ertoe dat het college van burgemeester en wethouders het convenant ‘verslavingspreventie op scholen’ wil herzien en opnieuw wil laten ondertekenen, waarbij scholen actief worden betrokken bij de inhoud van het convenant.

De komende jaren wil men meer inzetten op specialistisch beleid en interventies voor 55-plussers en inwoners met een lichte verstandelijke beperking. Uit de evaluatie blijkt dat het alcoholgebruik en de daaruit voortvloeiende problemen onder deze doelgroepen toeneemt.

ALCOHOLGEBRUIK TOEGENOMEN De algemene conclusie is dat het alcoholgebruik onder jongeren is toegenomen. Bij ouderen lijkt sprake te zijn van een lichte daling, maar wel een toename in de groep 55-plussers. De coronapandemie lijkt een rol te spelen bij de toename van het gebruik van alcohol door jongeren.

Het gebruik van cocaïne, XTC en amfetamine neemt toe

DRUGS Het aantal gebruikers van cannabis laat een daling zien, maar het gebruik van cocaïne, XTC en amfetamine neemt toe. Het gebruik van lachgas is de laatste jaren ook toegenomen. De ampullen hebben daarbij plaatsgemaakt voor grote cilinders. Het zijn vooral jongeren die zich schuldig maken aan het gebruik van lachgas. Ook de verslaving aan gamen lijkt toe te nemen.

Samen met het jeugd- en jongerenwerk wordt onderzocht of er ruimte kan worden gevonden voor aanzienlijk meer uren ambulant jongerenwerk. Hierop is aangedrongen door verschillende partijen, waaronder de politie.

VOORLICHTING Het college blijft het noodzakelijk vinden dat de jeugd wordt voorgelicht over de gevaren rond alcohol- en drugsgebruik vanaf groep acht van het primair onderwijs. Het aanbod wordt aangescherpt. Voor de Kerngroep StopDrugs Nijkerk - met de nieuwe naam Expertteam Verslaving - wordt het belangrijk gevonden dat ze ondersteuning krijgen bij het betrekken van de samenleving, leren over datagestuurd werken en gebruikmaken van wetenschappelijke programma’s. Lachgas blijft een aandachtspunt voor het team.

Voor ouders/verzorgers wordt het belangrijk gevonden om vroegtijdig met een duidelijk verhaal te komen. Sommige ouders vinden dat het gebruik van alcohol en het experimenteren met drugs erbij hoort. Thema-avonden over dit onderwerp trekken weinig publiek. Het advies is om het thema alcohol- en drugsgebruik onderdeel te laten uitmaken van een standaard ouderavond in plaats van specifiek op het thema alcohol en drugs.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie