Afbeelding
BDUmedia

Stelling: Overlast door hangjongeren moet harder worden aangepakt

11 maart 2022 om 12:00 Politiek Kiezen voor Nijkerk - gemeenteraadsverkiezingen 2022

NIJKERK Overlast door hangjongeren moet beter in kaart worden gebracht en harder worden aangepakt in de gemeente Nijkerk, ook buiten de wijk Paasbos. Zijn de Nijkerkse politieke partijen het eens of oneens met deze stelling? 

De Lokale Partij
,,Het is bij de gemeente veelal bekend wie en waar de hangjongeren zijn. De Lokale Partij wil géén onderzoeken of dure rapporten, maar maatregelen om overlast tegen te gaan. De Lokale Partij is voor uitbreiding, vernieuwing en upgrading van huidige speeltuintjes, skate-parkjes en andere openbare gelegenheden die invulling geven aan de sociale behoefte van de Nijkerkse jeugd. In Nijkerk zijn te weinig ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden voor de jeugd. De Lokale Partij wil zich inspannen om hier verbetering in te brengen door het voorstel voor een nieuw skatepark te ondersteunen.”

VVD
,,Overlast is een probleem van de hele gemeente, niet alleen van de wijk Paasbos. Om dat tegen te gaan is van belang dat de boa’s meer zichtbaar zijn in de wijken en in contact staan met de inwoners en de hangjongeren, zodat zij weten wat er echt speelt. Overlast moet laagdrempelig en eenvoudig bij politie en gemeente kunnen worden gemeld en meldingen moeten op een juiste manier verwerkt worden voor een goed beeld. Voor de aanpak wil de VVD twee sporen volgen. Een zeer duidelijk gesprek met de betreffende jongeren om gedrag bij te sturen en in kansrijke situaties zo nodig het bieden van een alternatief in samenwerking met jeugd- en jongerenwerk. Het moet duidelijk zijn dat als de overlast blijft of de situatie onaanvaardbaar wordt voor de omgeving, stevig zal worden gehandhaafd. Mobiel cameratoezicht heeft daarbij in het verleden resultaat opgeleverd en daarom heeft de VVD gevraagd om een eigen mobiele camera voor Nijkerk. In zware gevallen moet de mogelijkheid er zijn om preventief te fouilleren.”

PRO21
,,Voor PRO21 is het uitgangspunt dat iedereen elkaar in de openbare ruimte kan ontmoeten. Ook jongeren. Overlast door hangjongeren vinden wij niet acceptabel. Tegen overlast is een plan nodig voor de hele gemeente: ook buiten de wijk Paasbos. Een plan dat gaat over meer dan alleen hard optreden. We moeten in de hele gemeente de situatie in beeld brengen. Waar is overlast, om welke jongeren gaat het? Wat is nodig om de overlast op te lossen? Bijvoorbeeld met de inzet van jongerenwerk en straatcoaches. Dat kan per locatie en per groep verschillen. Daarover is al veel informatie. En er zijn al maatregelen genomen. We hoeven dus niet helemaal opnieuw te beginnen. PRO21 vindt het belangrijk dat het plan ook antwoord geeft op de vraag: hoe kunnen we sámen leven? Wat is daarvoor nodig? Voor de mensen die overlast ervaren én voor jongeren die elkaar willen ontmoeten. Dat lukt alleen als we met elkaar in gesprek gaan. En dat gesprek kan moeilijk zijn. PRO21 wil dat de gemeente daarin investeert. Respect en begrip voor elkaar is nodig. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de gemeente Nijkerk voor iedereen een veilige en fijne plek is: om te wonen en om elkaar te ontmoeten.”

CDA
,,Overlast kan een grote impact hebben op het leven van mensen. Op sommige plekken in onze gemeente vindt overlast plaats. Wanneer overlast zich voordoet, moet wat het CDA betreft een wijkgericht plan van aanpak worden opgesteld om de overlast tegen te gaan. De aanpak bestaat wat het CDA betreft uit: a) een harde aanpak met handhaving en b) het gesprek aangaan met jongeren en alternatieve bieden. De eerste inzet moet zijn om hangjongeren te verplaatsen naar een plek waar zij met elkaar kunnen zijn, maar geen overlast geven voor omwonenden. Jongeren hebben immers prima het recht om in de openbare ruimte bij elkaar te zijn, maar de uitdaging is hoe overlast voorkomen kan worden. Door inzet van jongerenwerkers kan dit gesprek gevoerd worden. Hierdoor wordt voorkomen dat jongeren overal ‘weggejaagd’ worden, en overlast zich slechts verplaatst. Alleen praten is wat het CDA betreft echter niet voldoende. Sommige hangjongeren blijven overlast veroorzaken, ondanks gevoerde gesprekken. Bij aanhoudende overlast moet wat het CDA betreft de gemeente ook durven aanpakken. Dit door de inzet van politie, (mobiele) camera’s en de wijkgerichte inzet van boa’s.”

ChristenUnie-SGP
,,Gelukkig gaat er in de gemeente heel veel goed en is er relatief weinig vandalisme en/of overlast voor de bewoners. Helaas zijn er plekken in de gemeente waar wel overlast ervaren wordt, voornamelijk van jongeren. Onze indruk is dat het om een heel klein gedeelte van de jongeren gaat, veel jongeren zijn hier nooit bij betrokken. Er moet voldoende ruimte zijn voor jongeren om te ontspannen en elkaar te ontmoeten, ook in de openbare ruimte. Helaas wordt er tijdens sommige evenementen wel overlast ervaren door bewoners. De ChristenUnie-SGP pleit ervoor om breed in te zetten op preventie en daarnaast te handhaven op plaatsen en tijdstippen dat het nodig is. Preventie betekent bijvoorbeeld het faciliteren van regelmatig terugkomende leuke evenementen/activiteiten voor alle leeftijdsgroepen (jeugdfestival, jongerenwerk, etc.) en aandacht voor (groepen) jongeren die om welke reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben om zich gewaardeerd te voelen in onze samenleving. Om onze inwoners een goed veiligheidsgevoel te geven is echter ook nodig dat er lage drempels zijn voor het (anoniem) doen van aangifte, melden van overlast en een goede terugkoppeling door de politie. Bredere communicatie over de politieresultaten in de gemeente Nijkerk is gewenst.”

Meer nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vind je op www.stadnijkerk.nl en op het platform Kiezen voor Nijkerk. Op www.stadnijkerk.nl volg je donderdag 10 maart ook live het lijsttrekkersdebat. 

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie