Afbeelding
Harry Koelewijn

Nijkerk wil onderwijsachterstanden voorkomen

15 augustus 2019 om 08:59 Onderwijs

NIJKERK De gemeente Nijkerk blijft zich vol inzetten om onderwijsachterstanden te voorkomen. Dat maakt dat subsidiëring al plaats vindt voor opvang vanaf het tweede levensjaar waar het Rijk uitgaat van 2,5 jaar.

Wijnand Kooijmans

Nijkerk krijgt van het Rijk financiële middelen om een goed beleid te voeren en daarmee achterstand aan onderwijs te voorkomen. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) maken hier onderdeel vanuit. Goede voorschoolse voorzieningen moeten bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en een goede start voor het basisonderwijs. In 2019 hebben 97 kinderen een VVE-programma gevolgd, voor komend jaar wordt een zelfde aantal verwacht.

TAAKSTELLING In 2019 is door de gemeente gewerkt aan de nieuwe inrichting en financiering van de peuteropvang en VVE, waarbij de taakstelling van het rijk van zestien uur aanbod per week voor de doelgroep peuters wordt gehaald. Tevens wordt recht gedaan aan de gemeentelijke ambities op het gebied van ontwikkelingskansen voor kinderen.

Bij het traject zijn de voorschoolse organisaties steeds betrokken geweest. Onder meer zijn er drie bijeenkomsten geweest en is het definitieve voorstel voor aanpassing van de regeling per mail aan hen voorgelegd.

WIJZIGEN Wel betekent de nieuwe taakstelling, zo geeft het college van burgemeester en wethouders aan, dat de opvangorganisaties voor peuters één en ander moeten wijzigen in hun bedrijfsvoering. Met het voorstel dat aan de raad wordt voorgelegd wordt, binnen de financiële mogelijkheden, wel zo veel mogelijk rekening gehouden met de beleidsrichting van de gemeente en de wensen van de voorschoolse organisaties.

In het coalitieakkoord van de partijen die aan het college deelnemen is opgenomen dat kinderen en jongeren volwaardig mee moeten kunnen doen en de ruimte krijgen zich te ontplooien. Ook wordt de taalontwikkeling gestimuleerd en ingezet op de aanpak van laaggeletterdheid.

VOORKOMEN In het jeugdprogramma is opgenomen dat bij ontwikkelingsachterstanden getracht wordt deze te voorkomen en aan te pakken. Ingezet wordt op een maximaal bereik peuteropvang en deelname aan VVE programma indien hiervoor een indicatie wordt afgegeven. Beide activiteiten worden gefaciliteerd vanaf twee jaar waar het Rijk 2,5 jaar voorschrijft.

Nijkerk bouwt het aanbod aan peuteropvang vanaf twee jaar op naar het maximale aanbod bij 2,5 jaar. Dat is voor de doelgroep peuters zestien uur per week en voor reguliere peuters naar acht uur per week, Er wordt onder meer gekozen voor deze opbouw omdat het voor kinderen van net twee jaar heel intensief is om zestien uur VVE-aanbod per week te volgen.

HAAKS Het aanbod voor peuters zonder achterstand is nu drie uur per week. Dat wordt uitgebreid naar acht uur. Het college wil daarmee voorkomen dat er aparte groepen ontstaan voor de doelgroep peuters en peuters zonder achterstand. Dit zou haaks staan op de inclusieve samenleving maar ook op de wijze waarop in Nijkerk onderwijs is vormgegeven.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie