Afbeelding
Darko Stojanovic

Samenwerking zorg in Nijkerk

10 augustus 2019 om 11:02 Zorg

NIJKERK Meerdere partijen binnen de gemeente Nijkerk hebben een intentieverklaring ondertekend om kwetsbare ouderen betere zorg en ondersteuning te bieden.

Wijnand Kooijmans

De komende drie jaar wordt ingezet op drie speerpunten. Het gaat om dementie, samenwerking en de overgang tussen thuis wonen en verblijven met zorg in bijvoorbeeld een verpleeghuis. De intentieverklaring is belangrijk omdat het aantal ouderen de komende jaren sterk groeit. Ook ouderen die kwetsbaar zijn en voor wie het welzijn, de gezondheid en de zelfstandigheid afnemen door een opeenstapeling van problemen wonen langer thuis. Dat sluit aan bij het Rijksbeleid.

BEROEP Hierdoor neemt het beroep op zorg, ondersteuning en voorzieningen in de thuissituatie toe. Hierbij zijn vaak verschillende hulpverleners betrokken. Voorbeelden daarvan zijn de wijkverpleegkundige, huisarts, fysiotherapeut, specialist voor ouderen, ouderenadviseur en het gebiedsteam.

Willy Oldenburger, directeur Stichting Gezondheidscentrum Nijkerk: ,,We hopen dat we in de toekomst beter kunnen aansluiten op de persoonlijke en vaak complexe hulpvraag van de oudere en zijn naaste. Juist door net los van elkaar, maar samen op te trekken denken we dat dit kan."

BRUGGENBOUWER Het initiatief komt voort uit Samen aan Zet. Naar aanleiding van het voorstel 'Bruggenbouwers en ijsbrekers" heeft de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk het initiatief genomen om partijen, die in Nijkerk samenwerken rond kwetsbare ouderen, bij elkaar te brengen in een strategisch overleg.

Volgens het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders gaat het om een nieuw overleg in een bestaand veld. De prioriteiten voor de netwerken worden hierin bepaald maar ook geborgd dat er op de werkvloer inzet kan worden gepleegd. Aangegeven wordt dat om de intenties te realiseren inzet van alle betrokkenen nodig is. Maar ook misschien geld van betrokkenen.

AFSPRAKEN Het college geeft aan dat hierover nog geen afspraken zijn gemaakt. Gewerkt wordt aan de doorstart van het lokaal netwerk dementie. Het is de bedoeling om dan ook afspraken te maken over de inzet van de betrokken partijen. Aangegeven wordt door het college dat ze in dit proces een meer actieve rol op zich heeft genomen. Dit omdat het coalitieakkoord staat dat Nijkerk een dementievriendelijke gemeente is en omdat een dementievriendelijke gemeente één van de dialoogvoorstellen is.

Dat maakt dat ook is besloten dat wethouder Harke Dijksterhuis in het vervolg gaat deelnemen aan het strategisch overleg. In het eerstvolgende overleg worden de prioriteiten voor dit jaar vastgesteld. In het nog op te stellen programma voor volwassenen en ouderen moet één en ander verder worden geborgd.

ONDERTEKEND De intentieverklaring is ondertekend door de Protestants Christelijke Ouderen Bond, de gemeente Nijkerk, welzijnsorganisatie Sigma, de aanbieders Beweging 3.0, Amaris en Icare van verpleging, verzorgen en wonen, de Woningstichting Nijkerk en de eerstelijns zorgverleners Stichting Gezondheidscentra Nijkerk.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie