Afbeelding
Google Maps

Meer ruimte voor het Hoevelakense Bos

29 april 2021 om 14:20 Natuur en milieu

HOEVELAKEN De recreatieve druk op het Hoevelakense bos is groot. Daarom gaan gemeente Nijkerk, gemeente Amersfoort en Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) een plan maken voor meer ruimte voor het Hoevelakense Bos. 

In de ontwikkelingsvisie ‘Ons Hoevelakense Bos en Omgeving’ is aangegeven waar knelpunten liggen en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. De afgelopen periode hebben Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK), de gemeente Amersfoort en de gemeente Nijkerk gewerkt aan een voorlopig uitvoeringsplan. ,,Dit plan is een eerste stap om het Hoevelakense Bos anders in te richten. Het gaat erom zowel de kwaliteiten van het Hoevelakens bos te bewaren en te ontwikkelen als tegemoet te kunnen komen aan de gebruikswensen van inwoners. Natuurlijk in een brede kringrond het bos. De visie gaf bouwstenen om de strijdigheden tussen beide op te lossen. Die bouwstenen gaan we nu proberen zoveel mogelijkheid echt te realiseren“, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan.

Het gebied dat in de visie genoemd wordt, ligt op het grondgebied van de gemeente Amersfoort en de gemeente Nijkerk. GLK is eigenaar van Landgoed Hoevelaken en ook andere particulieren hebben hier gronden. Peter van den Tweel, directeur-bestuurder GLK: ,,Bescherming van de natuur en de cultuurhistorie van landgoed Hoevelaken vinden wij heel belangrijk. We willen de toegankelijkheid van het gebied en de diverse vormen van gebruik beter op elkaar afstemmen, mét respect voor de waarden van het landgoed”.I

UITBREIDING In de ontwikkelingsvisie staan allerlei mogelijke maatregelen. De drie partijen hebben gesproken over wat zij kunnen bijdragen aan de doelstellingen om het Hoevelakense Bos uit te breiden en te versterken. Door gebruikersgroepen een eigen plek te geven, komt er meer ruimte voor recreatief gebruik in het hele gebied. Landgoed Hoevelaken wordt het bos voor recreatief wandelen. Voor parkeren, wandelaars met loslopende honden en fietsers (de noord-zuidverbinding) wordt ruimte gemaakt buiten het landgoed.

UITDAGINGEN De komende periode werken de partijen aan een inrichtingsplan. Hierbij staan ze voor verschillende uitdagingen. Zo moet er continue aandacht zijn voor de samenhang: de ene maatregel kan niet zonder de andere worden uitgevoerd. Een randvoorwaarde voor het opheffen van een recreatieve functie is dat er vervanging of een alternatief gerealiseerd is. Verder is er een gezamenlijke aanpak nodig. De noodzakelijke gronden om het uitvoeringsplan te realiseren zijn niet allemaal in bezit van GLK, de gemeente Amersfoort en de gemeente Nijkerk. Ook hebben de verschillende beheerders en eigenaren hun eigen rol en aanpak.

Welke onderdelen van het plan daadwerkelijk gerealiseerd worden, is nu nog niet te overzien, laat de gemeente weten. In de komende periode wordt het voorlopig uitvoeringsplan uitgewerkt tot een inrichtingsplan. Alle partijen spreken de wens uit vanaf 2022 gefaseerd aan de slag te gaan.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie