Afbeelding
Wijnand Kooijmans

Holkerweg wordt smaller én groener

10 februari 2020 om 11:30 Verkeer en vervoer

NIJKERK De Holkerweg in Nijkerk gaat naar verwachting medio dit jaar op de schop. Het gaat om het deel tussen de Havenstraat/Schulpkamp en de N301. Onder meer wordt de breedte van de weg teruggebracht van 7 naar 5,5 meter en komen er plantvakken met bomen langs de rijbaan. Daarmee wordt het huidige gebrek aan groen in de straat opgeheven.

Wijnand Kooijmans

De Holkerweg is de oude verbindingsweg tussen Nijkerk en Bunschoten. De weg is opgedeeld in twee delen. Aan de westzijde van de N301 loopt de weg langs de wijk Corlaer richting Bunschoten en aan de oostzijde van de N301 het dorp in.

BEELD De inrichting van de Holkerweg voldoet niet aan het beeld van een weg welke is gelegen binnen een 30 km zone. De weg dient tevens als belangrijke fietsroute vanuit de wijken Corlaer en Doornsteeg richting het centrum. De kwaliteit van de weg is inmiddels wel dusdanig verslechterd dat groot onderhoud dringend noodzakelijk is. Onder meer is door de aanleg van de riolering de bestrating verzakt.

Door het bureau Goodappel Coffeng is onderzoek gedaan naar de herinrichting van de weg. De huidige breedte van zes tot zeven meter wordt als erg breed gezien, een smallere rijbaan past beter bij de functie van de weg. Hierdoor ontstaat tevens de ruimte om op sommige punten de huidige smalle trottoirs te verbreden. Het ontwerp voor het onderhoud is opgesteld door het bureau Cicom & Copier.

Op gemiddelde werkdagen rijden ruim 2.400 auto's over de HolkerwegGETELD Bij een telling was de uitkomst dat er op gemiddelde werkdagen ruim 2.400 auto's over de Holkerweg rijden. Het aandeel vrachtverkeer wordt met acht procent wel als hoog gezien voor een straat waar een maximum snelheid van dertig kilometer per uur geldt. De indruk bestaat dat een deel van het vrachtverkeer doorgaand verkeer is.

Het overgrote deel van de auto's heeft een snelheid van net onder of boven de 30 kilometer per uur. Drie procent van de automobilisten rijdt harder dan veertig kilometer per uur. Maar ook zijn snelheden gemeten van vijftig kilometer per uur en hoger.

BREEDTE Bij de keuze voor een breedte van 5.50 meter van de rijbaan is uitgangspunt geweest dat een personenauto een vrachtwagen kan passeren. Daarbij moet worden gedacht aan de vuilniswagen maar ook bezorgend vrachtverkeer.

Ten aanzien van het vrachtverkeer stelt het bureau dat dit, uitgezonderd vrachtverkeer dat er beslist moet zijn, niet thuis hoort op dit deel van de Holkerweg. De weg biedt vanuit de richting Bunschoten een korte route naar de bedrijventerreinen aan de noordkant van Nijkerk. Dit is weliswaar een korte route maar wel een ongewenste. Vrachtverkeer moet gebruik maken van de Arkemheenweg.

VERBOD Het bureau pleit voor een verbod voor vrachtverkeer op de totale Holkerweg. Hierdoor ontstaat er meer duidelijkheid voor de chauffeurs en wordt het verbod na enige tijd ook opgenomen in de routeplanners. Het is wel als wenselijk gezien dat de politie ook incidenteel handhaaft op het verbod voor vrachtwagens.

In het groot onderhoud is ook de optimalisatie van de fietsroutes tussen de wijken Corlaer, Doornsteeg en het centrum opgenomen. Het bureau heeft geconstateerd dat fietsers en automobilisten op enkele plekken onvoldoende zicht op elkaar hebben. Het plaatsen van een schaarhekje kan bovendien voorkomen dat fietsers met hoge snelheid de weg oprijden. Ook vinden er snoeiwerkzaamheden plaats en worden, waar nodig, haaientanden geplaatst.

Ook optimalisatie van  fietsroutes tussen de wijken Corlaer, Doornsteeg en het centrum staat geplandKOSTEN De totale kosten van het groot onderhoud worden geraamd op 360.000 euro. Hiervan wordt 40.000 euro betaald uit het krediet dat nog resteert van werkzaamheden aan de N301. In april 2018 is door de gemeente een inloopavond gehouden. Hierbij is unaniem gekozen voor het ontwerp dat nu uitgevoerd gaat worden door de gemeente. Zij het dat enige aanpassingen hebben plaatsgevonden die aansluiten bij de wensen en behoeften van de aanwonenden.

De aanwonenden van de weg worden via een bewonersbrief door de gemeente geïnformeerd over het proces zoals dat is verlopen. Aanvankelijk was het plan de werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren met het asfalteren van de kruising Ambachtstraat/Holkerstraat door de provincie Gelderland. Door werkzaamheden en de aangepaste planning van de provincie in combinatie met werkzaamheden in de binnenstad is van dat plan afgestapt. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat nu de tijd is gekomen om het groot onderhoud daadwerkelijk uit te voeren.

Het concept definitief ontwerp herinrichting Holkerstraat ligt momenteel ter inzage. Dat maakt het mogelijk voor belanghebbenden alsnog zienswijzen (bezwaren) in te dienen. Na deze termijn kan het ontwerp definitief worden vastgesteld.

Bart Belterman
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie