De gemeente Nijkerk was niet uitgenodigd voor de informatieavond over het plan Skaeve Huse en betreurt dat.
De gemeente Nijkerk was niet uitgenodigd voor de informatieavond over het plan Skaeve Huse en betreurt dat. Vathorsttv/Ewerdt Heideman

Nijkerk was niet op de hoogte van komst ‘aso-containers’

10 november 2022 om 15:00 Politiek Tips van de redactie

NIJKERK De gemeente Nijkerk was graag eerder betrokken geweest bij de plannen voor mogelijke komst van Skaeve Huse, ook wel aso-containers genoemd, aan de Palestinaweg-Oost tussen Vathorst en Nijkerk. De gemeente Nijkerk was niet uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 20 oktober, ondanks dat er bij het college en omwonenden veel zorgen leven over mogelijke overlast. Daarom gaat het Nijkerks college in gesprek met de gemeente Amersfoort. 

Buurgemeente Amersfoort is van plan om woonvoorzieningen te realiseren voor mensen met speciale woonbehoeften. Het gaat om mensen die in hun eigen woonomgeving veel overlast veroorzaken. Na onderzoek naar drie mogelijke locaties is de Palestinaweg-Oost 3 als voorkeurslocatie naar voren gekomen. Deze locatie ligt op de grens met de gemeente Nijkerk. En dat leidde zowel in de raad als bij omwonenden tot onrust. 

SKAEVE HUSE ,,Dat de gemeente Amersfoort op zoek is naar een locatie voor Skaeve Huse snappen wij”, schrijft het college in een brief aan de raad om haar te informeren over de stand van zaken. ,,Huisvesting van deze kwetsbare doelgroep is immers een van de taken van een gemeente.” In Amersfoort gaat het om ongeveer 20 tot 25 personen die in aanmerking komen voor Skaeve Huse. Meervoudige problematiek zoals drugs- en alcoholverslaving, werkloosheid en psychische problemen zorgt vaak voor veel overlast. Hierdoor is wonen in een reguliere woonwijk voor hen lastig of zelf onmogelijk. ,,Deze mensen verdienen een goede plek waar zij prettig kunnen wonen op een manier die voor iedereen aanvaardbaar is. Aan de locatie worden een aantal eisen gesteld. De belangrijkste eis is dat de locatie ‘prikkelarm’ moet zijn. Hierdoor belandt een dergelijke functie vaak ver van andere grootschalige woonfuncties en veelal aan de rand van een gemeente.” 

Wij waren graag op de hoogte gesteld voordat deze locatie gekozen werd

WEINIG OPENHEID Maar, de gemeente Nijkerk vind het wel jammer dat de gemeente Amersfoort weinig openheid geeft gegeven rondom de plannen. ,,Het is een gevoelig onderwerp en dus te verwachten dat er weerstand uit de omgeving komt én het is een functie die aan de rand van de gemeente landt: voldoende redenen om aan te nemen dat wij als buurgemeente eerder op de hoogte gebracht hadden moeten worden”, vindt het college.

Volgens het college was die mogelijkheid tot openheid er ook: ,,De zoektocht naar een locatie voor Skaeve Huse speelt al langer. In 2017 heeft de gemeenteraad van Amersfoort een voorstel aangenomen om op zoek te gaan naar een locatie voor Skaeve Huse. In 2020 heeft het college van de gemeente Amersfoort besloten het project prioriteit te geven. Als eerste stap werd een ‘longlist’ met potentiële locaties opgesteld. Hieruit kwamen drie voorkeurslocaties naar voren. Aan de hand van een QuickScan werd van deze drie locaties de beste locatie gekozen. Dit is het perceel Palestinaweg-Oost 3. Het perceel is in het bezit van woningcorporatie Omnia Wonen, een samenwerkingspartner van de gemeente Amersfoort in dit project. Andere partners zijn de stichtingen Kwintes, Leger des Heils en De Tussenvoorziening.” 

,,Wij waren graag op de hoogte gesteld voordat deze locatie gekozen werd. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn de plannen pas sinds september 2022 bij de gemeente Nijkerk bekend. De gemeente Amersfoort heeft in de weinig open voorbereiding van het project besloten om pas toen naar buiten te treden met de plannen. Of andere buurgemeenten (Bunschoten en Soest: grenzend aan de andere twee voorkeurslocaties) wél eerder op de hoogte zijn gesteld is niet bekend.” 

Jammer dat wij niet op de hoogte gebracht zijn over de georganiseerde inloopbijeenkomst 

BIJEENKOMST De gemeente Amersfoort heeft 79 Nijkerkse adressen aangeschreven. Deze adressen zijn geselecteerd aan de hand van nabijheid van de woning of het bedrijf en/of de aanwezigheid van looproutes van de bewoners van de Skaeve Huse. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de route die zij afleggen van en naar de supermarkt. De gemeente Nijkerk had graag geweten dat deze Nijkerkers zijn aangeschreven. ,,Ook vinden wij het jammer dat wij niet op de hoogte gebracht zijn over de georganiseerde inloopbijeenkomst op 20 oktober. Wij vinden het namelijk belangrijk dat ook de belangen van Nijkerkers die verder weg van de beoogde locatie wonen, maar op een andere manier belang hebben, bij het al dan niet realiseren van Skaeve Huse op de beoogde locatie meegenomen worden in het proces. Wij hebben dit aangegeven bij de gemeente Amersfoort.” 

Bewoners van Palestinaweg-Oost 7 en 9 zijn ook separaat benaderd. Er zijn volgens de gemeente Amersfoort gesprekken met hen gevoerd en zijn zij meegegaan op locatiebezoek bij een Skaeve Huse-project elders in Nederland. Reden voor de gemeente Amersfoort om hen intensief te benaderen is het feit dat zij de directe buren zijn van de beoogde locatie. ,,Wij waarderen de extra moeite die gedaan wordt om de bewoners van Palestinaweg-Oost 7 en 9 bij de plannen te betrekken”, zegt het Nijkerkse college in haar brief aan de raad. 

Dit Nijkerks bedrijf mag wat ons betreft niet door de realisatie van de Skaeve Huse belemmerd worden

ZORGEN Het college maakt zich grote zorgen om de nabijheid van het pluimveebedrijf Palestinaweg-Oost 7 en 9. ,,Dit Nijkerks bedrijf mag wat ons betreft niet door de realisatie van de Skaeve Huse belemmerd worden”, zo is het college van mening. Volgens de gemeente Amersfoort gebeurt dit niet, maar daar heeft het Nijkerkse college zo haar vraagtekens bij: ,,Het bedrijf aan de Palestinaweg-Oost 7 en 9 is een groot pluimveebedrijf met meer dan 50.000 leghennen. Dit zorgt voor een grote hindercirkel rondom het bedrijf. De beoogde locatie van de Skaeve Huse grenst direct aan dit bedrijf. Het is de vraag of de te hanteren richtafstanden omtrent milieuzonering gehaald worden. Het mag natuurlijk nooit zo zijn dat een ontwikkeling van Gemeente Amersfoort een belemmering vormt voor een (agrarisch)bedrijf op Nijkerks grondgebied. Andersom geredeneerd moeten de toekomstige bewoners van Skaeve Huse een gunstig woonklimaat geboden worden. Goede luchtkwaliteit valt hier ook onder.” 

GASLEIDING Een ander zorgpunt van het college is de gasleiding die door de noordwesthoek van het plangebied loopt. ,,Volgens het bestemmingsplan Hooglanderveen en Vathorst2 mogen binnen deze dubbelbestemming geen gevoelige objecten worden toegelaten. Gemeente Amersfoort geeft aan dat de Skaeve Huse aan de zuidkant van het perceel gerealiseerd worden, zo ver mogelijk weg van de gasleiding. Toch is het de vraag of het wenselijk is om zo dicht bij een gasleiding (<75m) gevoelige functies toe te voegen.” De gemeente Amersfoort heeft hierop geantwoord dat andere aspecten zwaarder wegen in de afweging om op deze locatie Skaeve Huse toe te voegen.

Dat zijn zware middelen om in te zetten richting een buurgemeente

ZWARE MIDDELEN De gemeente Amersfoort benadrukt dat het project Skaeve Huse zich in de verkennende fase bevindt. Er wordt in gesprek gegaan met omwonenden en daarna weegt de gemeente Amersfoort af of dit woonconcept initiatief verder uitgewerkt wordt. De gemeente Nijkerk heeft de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen of in beroep te gaan tegen het plan, maar ziet dat niet direct gebeuren. ,,Dat zijn zware middelen om in te zetten richting een buurgemeente. Tegelijkertijd procederen tegen een belangrijke buurgemeente als Amersfoort, waarmee wij in goed overleg willen blijven, is (nog) niet aan de orde. Wij gaan eerst in gesprek met Amersfoort.” 

GESPREK Op 15 november vindt het gesprek met het college van de gemeente Amersfoort plaats. ,,Tijdens dit gesprek zullen wij het college van Amersfoort duidelijk maken hoe wij denken over het proces tot nu toe, zullen wij onze eerder genoemde zorgpunten benoemen (breder betrekken van Nijkerkers, mogelijke belemmering voor de pluimveehouder aan Palestinaweg-Oost 7-9, geurzone en gasleiding) en bespreken wij met hen hoe het vervolgproces eruit ziet”, aldus het college aan de raad. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie