Afbeelding
ARJEN GERRITSMA

Nijkerkse college koerst af op tweede helft: 'We kunnen niet elke groene spriet opofferen'

29 juli 2020 om 12:30 Politiek

NIJKERK Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk is halverwege de rit. Terugkijkend op het coalitieakkoord vinden de vier wethouders dat men op koers ligt wat betreft de doelstellingen. Maar er is de komende twee jaar ook nog het nodige werk aan de winkel voor er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Met het al eerder vaststellen van de routekaart en de lokale energiestrategie zijn flinke stappen gezet, passend binnen het coalitieakkoord. Belangrijk uitgangspunt is dat vijftig procent wordt bespaard op het huidige energieverbruik. Daarnaast vormt de plaatsing van zonnepanelen een belangrijk onderdeel en zijn de mogelijke locaties voor het plaatsen van windmolens in kaart gebracht.

Als het gaat om het thema duurzaamheid dan wil het college, nog meer dan tot nu toe, inwoners bij werkzaamheden in de wijk wijzen op de mogelijkheden om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Het kan dan, zo zegt wethouder Harke Dijksterhuis, gaan om kleine dingen. Zoals het overschakelen naar ledverlichting. ,,Daarmee is het nodige te besparen. Bij mensen met een kleine beurs loopt momenteel een pilot met het goed inregelen van de CV-ketel en het aanbrengen van tochtstrippen in de woning. Dat spaart energie, maar ook geld.”

ECONOMIE Op het terrein van economie neemt Nijkerk een sterke economische positie in, zo zegt wethouder Mariëlle Broekman. Aan bedrijven die zich aanmelden voor de uit te geven kavels op bedrijventerreinen worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Daarnaast kijkt het college naar de kwaliteit van bestaande terreinen. ,,We hebben nog steeds veel gegadigden voor onze bedrijventerreinen. We kijken aan de hand van de door de raad vastgestelde kwaliteitseisen of een bedrijf daar past en hoe dwarsverbanden kunnen worden gelegd als het gaat om het verduurzamen van bedrijven.”

FOOD ACADEMY Broekman wijst op de totstandkoming van de Food Academy, een project dat ze uniek voor Nederland noemt. ,,Samen hebben bedrijfsleven en onderwijs een opleiding neergezet die voor het bedrijfsleven van groot belang is. Mensen krijgen hierdoor meer en betere kansen op de arbeidsmarkt.” Voor haar is het nog wel de vraag hoe de markt er na de coronacrisis uit gaat zien. Ook op het gebied van vrijetijdseconomie zijn er goede stappen gezet, zo is de mening van de wethouder. Ondernemers langs de Randmeerkust zijn gaan samenwerken en ook in de binnenstad wordt goed samengewerkt, tussen de ondernemers en de horeca. Door corona is dat zelfs versterkt en dat is mooi, vindt de wethouder.

Een belangrijk punt binnen het coalitieakkoord is het onderhoud van de openbare ruimte. Wethouder Nadya Aboyaakoub is blij aan te kunnen geven dat binnenkort de visie beheer openbare ruimte verschijnt. ,,Daarmee kunnen we aan de slag met de samenleving. De samenleving bij onze plannen betrekken past in het akkoord.”

De samenleving bij onze plannen betrekken past in het akkoord.

UITDAGINGEN De coronacrisis heeft wel invloed op de snelheid waarmee het coalitieakkoord kan worden uitgevoerd. Wethouder Dijksterhuis: ,,Door de coronacrisis hebben we er uitdagingen bij gekregen die we bij ons aantreden twee jaar geleden niet hadden voorzien. Dat betekent dat je zaken moet aanpassen.” Wethouder Wim Oosterwijk valt hem bij. ,,De aanpak van het plein in Hoevelaken moeten we een half jaar uitstellen.” Wethouder Broekman: ,,Ook aanpassingen in het centrum moeten we vooruitschuiven en wellicht aanpassen als de regel van anderhalve meter afstand nog lang blijft bestaan.” De door de coronacrisis veroorzaakte aanpassingen, qua tijd en aanpak, zijn deels ook bedoeld om ondernemers en inwoners tegemoet te komen.

Door de coronacrisis hebben we er uitdagingen bij gekregen.

De totstandkoming van de omgevingsvisie vraagt de komende tijd aandacht. Wat betreft uitbreiding van woningbouw is Nijkerk bereid de gewenste uitbreiding te faciliteren. Zonder zich te binden aan een scenario naar het in de toekomst gewenste aantal inwoners. Ook wil Nijkerk zelf de regie behouden. Volgens wethouder Oosterwijk moet worden gekeken onder welke condities in iedere kern afzonderlijk uitbreidingen kunnen worden gerealiseerd. Streven is na de zomer nieuwe stappen te zetten om met een uitgewerkte visie hiervoor te komen. Daarin wordt aangegeven welke ontwikkelingen tot 2040 in de gemeente mogelijk zijn. Het gaat dan om zaken als economie, wonen, recreëren en welke randvoorwaarden daaraan moeten worden gesteld.

NIEUWBOUW Eén ding is zeker: er mogen geen waardevolle landschappen verloren gaan voor uitbreiding. Oosterwijk: ,,Aan de mogelijkheden voor inbreiding binnen de bestaande bebouwing van kernen komt ook eens een eind. We kunnen niet elke groene spriet opofferen voor nieuwbouw. Dat betekent dat we op sommige locaties de hoogte in moeten met nieuwbouw.”

Financieel heeft Nijkerk het zwaar. Oosterwijk: ,,De inwoners willen de verkregen verworvenheden behouden. Om dat te bereiken ligt er voor ons als college een hele uitdaging. Welke financiële prioriteiten moeten we stellen? We staan voor de opgaaf 3,5 miljoen euro op jaarbasis te bezuinigen. Het tekort verdwijnt niet ineens in de zomervakantie."

We kunnen niet elke groene spriet opofferen voor nieuwbouw.

SERIEUS PROBLEEM Binnen het sociaal domein krijgen inwoners van de gemeente Nijkerk de ondersteuning die ze nodig hebben. Dat was de afgelopen twee jaar zo en dat wil het college ook waarborgen voor de komende jaren. De kosten die moeten worden gemaakt lopen echter niet in de pas met de bedragen die de gemeente ontvangt van het Rijk. ,,En dat levert problemen op”, zo zegt wethouder Aboyaakoub. ,,Het gaat dan om een serieus probleem. We zijn druk bezig het tij te keren. We werken onder meer aan een nieuwe inkoopstrategie en daarmee is financieel wel winst te behalen.” Op dit moment wordt binnen de regio Foodvalley gewerkt met rond de driehonderd aanbieders.

ZORG De toegang van de zorg moet beter, zo geeft de wethouder aan. ,,De vraag is waar onze verantwoordelijkheid stopt als gemeente. Daarover moeten we het gesprek stevig met elkaar aangaan. Achterhalen waar iemand bij is gebaat. Bij de jeugdhulp zijn we in gesprek met huisartsen om potentiële patiënten meer door te verwijzen naar de gebiedsteams. Dat is één van de weinige mogelijkheden om als gemeente grip te houden op de zorgroute en daarmee ook de uitgaven." Wethouder Aboyaakoub benadrukt het belang van het betrekken van de samenleving. Ze wijst in dit verband op het project steunouder Nijkerk. Twaalf gezinnen hebben zich aangemeld om kinderen op te vangen, waarbij er al vier succesvolle matches zijn geweest. Dat betekent dat kinderen niet naar een pleeggezin of naschoolse opvang hoeven. ,,Vaak is de opvang binnen een afstand van 500 meter.”

Als voorbeeld van de stijgende kosten voor gemeenten noemt wethouder Dijksterhuis het tarief van negentien euro per uur dat op basis van landelijk beleid moet worden betaald voor huishoudelijk hulp. Waarbij geen rekening wordt gehouden met het inkomen van de aanvrager. Voor de gemeente betekent dit een extra uitgavepost van rond de driehonderdduizend euro. Wethouder Dijksterhuis: ,,Als gemeente vinden wij dat deze regeling vooral bedoeld is voor de kwetsbare inwoners. Mensen die zelf hun huishoudelijke hulp kunnen betalen moeten dat wat ons betreft ook zelf doen”.

Wethouder Broekman is blij dat de Participatiewet en de Wet Werk en Inkomen dichter bij elkaar zijn gekomen. ,,Nieuwkomers vinden daardoor sneller werk in bedrijven. Al moeten we ook hier afwachten wat de gevolgen zijn van het coronavirus.”

WONINGBOUW Woningbouw is een belangrijke thema, met als streven om meer sociale woningen te bouwen in de komende jaren. Dijksterhuis: ,,Per locatie moeten we bekijken wat er op die plek kan worden gebouwd. Waarbij we nadrukkelijk kijken naar starters en senioren.” Het gemiddelde bouwtempo is per jaar geraamd op een totaal van 200 tot 250 woningen. Daarvan is gemiddeld 35 procent voor de lage inkomens en 25 procent voor de middeninkomens. ,,Daarmee ligt de lat hoog”, zo beseft hij. Maar tot 2030 liggen er, zo beaamt het college unaniem, voldoende plannen om het gewenste aantal woningen te realiseren.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie