Afbeelding
Arjen Gerritsma Graphic Sound

Nijkerk wil plannen voor Hoevelakense Bos alsnog gaan uitvoeren

Politiek

NIJKERK De gemeente Nijkerk wil de visie die is opgesteld voor de ontwikkeling van het Hoevelakense Bos alsnog te realiseren. Maar dan aan de oostzijde van het gebied. De verkennende gesprekken hierover zijn inmiddels al gestart.

Dat stelt het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van het raadslid Niels Staal (VVD). Het oorspronkelijke plan valt in duigen door de aankoop van een groot deel van de gronden langs de Nijkerkerstraat op grondgebied van de gemeente Amersfoort. Het gaat om een gebied van ongeveer twintig hectare dat niet meer voor de uitbreiding van het Hoevelakense Bos kan worden gebruikt.

TELEURGESTELD In dit gebied waren onder meer parkeerplaatsen voor recreanten opgenomen, een uitrenveld voor honden, een fietspad, wandelroutes en eventueel routes voor ruiters. Aangegeven wordt dat ook het Geldersch Landschap & Kasteelen teleurgesteld is in de situatie die nu is ontstaan. De stichting heeft aangegeven nog steeds mee te willen werken aan de totale visie. De gang van zaken maakt wel dat de voorgenomen realisatie van deelgebied Zuid, aan de zuidzijde van de Westerdorpsstraat, stil ligt.

GEMEENTE AMERSFOORT Het college laat weten dat de gemeente Nijkerk de visie altijd heeft gesteund en daar ook nog steeds achterstaat. Zowel bestuurlijk als ambtelijk. Amersfoort was echter niet bereid een convenant tussen betrokken partijen te tekenen vanwege het ontbreken van een bestuurlijk besluit over de ontwikkeling van het projectgebied ‘Nijkerkerstraat’. Door de verkoop van gronden op Amersfoorts grondgebied is de rol van deze gemeente ook beperkter geworden in de verdere uitwerking van de visie. Hierover worden momenteel ambtelijk gesprekken gevoerd.

Bij de totstandkoming van de visie was er geen zekerheid dat de gronden beschikbaar zouden komen voor de uitvoering van de visie. Dat is ook de reden dat is aangegeven dat de visie alleen uitvoerbaar is indien de grondeigenaren medewerking willen verlenen. Na het vaststellen van de visie zijn concrete gesprekken gevoerd met de eigenaren van gronden. Iedere gemeente was hierbij verantwoordelijk voor de gesprekken over de gronden die liggen binnen hun gemeente.

GESPREKKEN Door de gemeente Nijkerk wordt nu verkend welke mogelijkheden er zijn om het grondgebied rondom het Hoevelakense Bos alsnog te vergroten. Dit in samenwerking met het Geldersch Landschap & Kasteelen, maar ook de gemeente Amersfoort. Indien de gesprekken met de grondeigenaren resultaat opleveren, kunnen verdere stappen worden gezet om de visie te realiseren en kan ook de raad hierover verder worden geïnformeerd.

NATUURCOMPENSATIE De wens voor het vergroten van de ruimte voor bos en natuur rondom het Hoevelakense Bos vloeit voort uit de visie ‘Ons Hoevelakense Bos’. De realisatie is gezocht in combinatie met de natuurcompensatie in het kader van de reconstructie van knooppunt Hoevelaken, maar ook in combinatie met het Geldersch Landschap & Kasteelen in het zuidelijk deel. De natuurcompensatie is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

Daarvoor is een oplossing gezocht in de omgeving van het Hoevelakense Bos, maar ook in andere gemeenten en op locaties binnen de gemeente. Ook dit is afhankelijk van de medewerking van de grondeigenaren. De procedure op dit gebied loopt nog. Naast de compensatie kijkt Nijkerk ook naar andere mogelijkheden om de gewenste uitbreiding te realiseren.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie