Afbeelding
Gemeente Nijkerk

Nijkerk wil met bezuinigingen financieel op koers blijven

Politiek

NIJKERK De gemeente Nijkerk wil gaan bezuinigen in het sociaal domein. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting voor de komende periode die het college van burgemeester en wethouders donderdag heeft aangeboden aan de gemeenteraad van Nijkerk. 

,,De begroting is er één die doorgaat op de ingezette koers: een inclusieve samenleving waar ruimte is voor iedereen om mee te doen. Een uitdaging, want de gemeente wordt net als vorig jaar geconfronteerd met hogere uitgaven. Hoofdzaak in de begroting, naast het continueren van alle basisstaken, is het stabiliseren van uitgaven door bezuinigingen, voor een groot deel in het sociaal domein. Er blijft echter ruimte voor investeringen”, aldus wethouder Wim Oosterwijk van financiën.

,,Ondanks het feit dat zich nieuwe tegenvallers hebben voorgedaan, kunnen we gelukkig toch een sluitende meerjarenbegroting presenteren. Een begroting die laat zien dat veel zaken in Nijkerk doorgaan zoals we gewend zijn, maar waarbij we ook zorgen dat de oplopende tekorten, die zich voornamelijk in het sociaal domein bevinden, zoveel en zo snel als mogelijk worden gestabiliseerd.”

In deze begroting is geen voorschot genomen op mogelijk ongedekte extra uitgaven als gevolg van de huidige coronacrisis. Deze zijn wel als risico beoordeeld.

BEZUINIGINGEN ,,Tegenover de jaarlijkse groei in uitgaven staat geen inkomstenstijging vanuit het Rijk. De gemeente legt de afgelopen jaren steeds extra geld bij, maar dit is niet vol te houden. Wanneer er niets verandert loopt het tekort jaarlijks substantieel op”, legt Oosterwijk uit.

Bezuinigingen zijn nodig over de hele breedte van de begroting, met name op gebied van zorg en welzijn, aldus de wethouder. ,,Uit een uitgebreide inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden stelt het college de raad een pakket bezuinigingen voor. De bezuinigingen worden voor een deel bereikt door zorg en ondersteuning anders en slimmer te organiseren. De bezuinigingsvoorstellen maken onderdeel uit van een veel breder transformatieplan voor het sociaal domein. Door in het sociaal domein te stabiliseren op het niveau van eind 2019 blijven de gemeentelijke uitgaven op een betaalbaar niveau.”

KRITISCH KIJKEN Het college vindt het belangrijk dat de inwoners die écht aangewezen zijn op hulp, deze blijven krijgen. De wethouder: ,,Hiervoor is het wel noodzakelijk om samen kritisch te kijken naar de manier waarop zorg en hulp is georganiseerd, of er alternatieven zijn en wat inwoners en aanbieders hier zelf in kunnen betekenen. Dit is niet alleen een kwestie van het aanscherpen van regels en maatregelen vanuit de gemeente, maar ook een beroep op een ieder om mee te denken over alternatieve oplossingen. Alleen op die manier is het mogelijk om de hulp te blijven bieden waar het echt nodig is.”

Naast de voorstellen met betrekking tot het sociaal domein worden de gemeentelijke uitgaven verder beheerst door op sommige gebieden minder te investeren dan oorspronkelijk de ambitie was. Wim Oosterwijk: ,,We blijven zeker investeren in onze gemeente, maar op een lager niveau of uitgesmeerd over een langere periode. Ook het kostendekkend maken van een aantal leges of gemeentelijke taken gaat helpen bij het in balans brengen van onze jaarlijks terugkerende inkomsten en uitgaven.” 

INVESTEREN Het college wil de komende jaren structureel investeren in het versterken van de lokale economie, het uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma en de strategische agenda van Food Valley. Ook wil het college de zogenoemde ‘financiële reserve’ gebruiken om incidenteel (eenmalig) te investeren. ,,Ten eerste om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke organisatie op niveau komt, zowel qua systemen en dienstverlening, als op beschikbare expertise en vakbekwaamheid. Ten tweede wil het college vanuit de reserve investeren in de samenleving. Plannen hiervoor zijn in de maak en worden binnenkort aan de raad voorgelegd.” 

,,In de Atlas van de lokale lasten 2020 (COELO) staat Nijkerk in de absolute top van gemeenten met de laagste gemeentelijke woonlasten. De verwachting is dat Nijkerk voor 2021 een vergelijkbare gunstige positie houdt.”

PARTICIPATIE De gemeenteraad stelt op 24 september de kaders vast van de bezuinigingsvoorstellen en geeft het transformatieplan dan vrij voor participatie. Oosterwijk: ,,Het college wil graag de mening van stakeholders over de voorstellen. Naast de gebruikelijke gespreksmogelijkheden stelt het college stakeholders ook schriftelijk een aantal vragen. De resultaten biedt het college de gemeenteraad aan.” In november ligt de begroting ter besluitvorming in de gemeenteraad en gaan college en raad er nogmaals over in gesprek.

advertentie
advertentie