Afbeelding
Gemeente Nijkerk

339 extra woningen in Nijkerkerveen; bouwen start naar verwachting in 2023

17 december 2021 om 12:55 Nieuwbouw

NIJKERKERVEEN De bouw van 339 extra woningen in Nijkerkerveen kan mogelijk starten in 2023. Dat verwacht wethouder Wim Oosterwijk. De raad wordt gevraagd het kader van deelplan 3 Nijkerkerveen vast te stellen. ,,Maar op dit moment ligt er nog geen bestemmingsplan klaar. Voor het zover is, moet er nog het nodige gebeuren”, zo zegt de wethouder.

De bouw zal gefaseerd plaatsvinden en in het plan komt ook ruimte voor woningen met zorg en seniorenwoningen. Dit alles gebeurt op de schaal van Nijkerkerveen, waardoor hoogbouw is uitgesloten. Volgens wethouder Oosterwijk is er uitgebreid input geleverd voor het plan en is met die input ook rekening gehouden. Het plan past binnen de woonvisie van de gemeente Nijkerk, maar de wethouder verwacht dat vooral het voorkomen van wateroverlast nog een pittige opgave wordt.

Voor het zover is, moet er nog het nodige gebeuren

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Nieuwe Kerkstraat en aan de zuidzijde door de Laakweg. De oostzijde van het plan grenst aan de bebouwde kom van Nijkerkerveen en de Jacob de Boerweg. Aan de westzijde grenst het gebied aan diverse bedrijfsmatige en agrarische percelen en enkele woonerven. In totaliteit beslaat het gebied ongeveer achttien hectare.

In en rondom het plangebied is sprake van diverse particuliere erven. Deze zijn ingepast in het stedenbouwkundig plan. Daarbij geldt voor de huidige woonerven Laakweg 42 en Meester Folkertstraat 11a dat de bestaande bebouwing geheel verdwijnt en de gronden integraal deel gaan uitmaken van de stedenbouwkundige opzet van het derde deelplan.

BAKKERSPAADJE Waar mogelijk worden landschappelijke en historische elementen versterkt. Als voorbeeld wordt genoemd het historische ‘bakkerspaadje’ dat een prominente plek krijgt in het ontwerp. Het overgrote deel van het bakkerspaadje wordt als recreatieve wandel- en fietsverbinding tussen het landelijke en dorpse gedeelte ingericht, over een klein deel wordt bestemmingsverkeer toegestaan.

Hoewel hoogbouw wordt uitgesloten komen er wel appartementsgebouwen in het ontwerp voor

WATER Met het oog op de wateropgave in het gebied is voorzien in een robuuste waterstructuur in en rondom het plangebied. De grote waterpartij in het midden van het gebied moet substantieel bijdragen aan de opvang van het water, maar vormt ook een hoogwaardige groen-blauwe ader. 

In het dorpse gedeelte van het plan is gekozen voor 2,6 woningen per hectare, in het landelijk deel voor 15,3 woning per hectare. Hoewel hoogbouw wordt uitgesloten komen er wel enkele appartementsgebouwen in het ontwerp voor.

SOCIALE KOOPWONINGEN Voor de sociale koopwoningen gaat gelden dat deze worden aangeboden op basis van Koopgarant. Dat biedt de mogelijkheid om een woning voor een lagere prijs dan de marktwaarde aan te bieden door het toepassen van een korting voor kopers. Hiermee kunnen sociale koopwoningen worden aangeboden in een prijsklasse van 230.000 tot 240.000 euro.

Er is in het plan sprake van een instandhoudingsverplichting. Dat maakt dat de woningen voor langere tijd beschikbaar blijven voor de doelgroep. Het gaat om een termijn van vijftien jaar in plaats van tien jaar. Extra aandacht wordt besteed aan de woningbehoefte voor starters en senioren.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie