Het voorstel is om sporthal Strijland te vervangen door nieuwbouw.
Het voorstel is om sporthal Strijland te vervangen door nieuwbouw. Google Maps

Nijkerkse sportaccommodaties worden vervangen door nieuwbouw; Nijkerk krijgt een (op)blaashal

15 februari 2023 om 12:01 Sport Tips van de redactie

NIJKERK Sporthal De Slag en sportzaal Ridderspoor in Hoevelaken moeten worden vervangen door nieuwbouw. Dat geldt ook voor sporthal Strijland in Nijkerk. Bewoners van de wijk Paasbos hebben gevraagd hieraan gelijktijdig een buurtfunctie te koppelen. De komst hiervan wordt meegenomen in de verdere gebiedsontwikkeling van deze wijk.

Het gaat om voorstellen die worden gedaan in het kader van het meerjareninvesteringsplan voor de binnensportaccommodatie in de gemeente Nijkerk. Het gaat om één van de grootste investeringsplannen die is opgenomen in het ontwikkelprogramma dat is opgesteld. In de zomer van dit jaar volgt nog eenzelfde plan voor de buitensport, in het najaar gevolgd door een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs en eind van dit jaar het PRMI, wat staat voor projecten ruimtelijke en maatschappelijke investeringen. Bij de kadernota 2025 moeten de benodigde investeringen op al deze terreinen tegen het licht worden gehouden en moet er duidelijkheid komen wat wel en niet realiseerbaar is.

ANALYSE

Vanaf medio 2021 is een brede analyse gemaakt van de gemeentelijke accommodaties voor de binnensport. Het gaat om de vier sporthallen en de twee sportzalen die eigendom zijn van de gemeente. Er zijn daarnaast negen gymzalen in beheer bij diverse schoolbesturen. Aangegeven wordt dat deze niet of nauwelijks voor verenigingssporten kunnen worden ingezet omdat ze daarvoor te klein zijn. Conclusie van de analyse is dat op sporthal Corlaer na alle binnensportaccommodaties oud zijn, in veel gevallen niet meer in goede staat en zeker niet duurzaam. Dat vraagt, zo stelt het college, om besluiten over renovatie en/of vervangende nieuwbouw, mede in het licht van duurzaamheidsmaatregelen en de sterk gestegen energieprijzen. Dit vraagt om een inhaalslag zoals die de afgelopen tien jaar ook is doorgevoerd in de onderwijshuisvesting.

Conclusie is dat op sporthal Corlaer na alle binnensport- accommodaties oud zijn, in veel gevallen niet meer in goede staat en zeker niet duurzaam

GROEI

In de plannen moet rekening worden gehouden met de groei van het aantal inwoners. Berekend is dat de groei de komende tien jaar rond de 6000 inwoners betreft en de gemeente in 2040 rond de 54.000 inwoners telt. Ook groeit het aantal leerlingen dat onderwijs volgt. Dat maakt dat sportaccommodaties overdag meer worden gebruikt, er meer behoefte komt aan minder intensieve vormen van sporten en bewegen, maar ook dat de vraag naar binnensportruimte groeit op momenten dat die behoefte al groot is. De sport- en beweegdeelname is in de gemeente Nijkerk 54 procent en daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde van 50 procent. In de gehele gemeente zijn zo’n 45 sportverenigingen actief die samen 12.000 sporters in beweging brengen. Dat maakt ook dat de verenigingen fors meer uren wensen dan waarover zij nu beschikken. 

Berekend is dat de groei de komende tien jaar rond de 6000 inwoners betreft

Het college wil dit jaar nog een quickscan uitvoeren rond sportzaal De Baggelaar in Nijkerkerveen. Onderzocht wordt of een nieuwe, vergrote sportzaal met twee zaaldelen op de huidige locatie kan worden gebouwd of dat een andere locatie moet worden gezocht.

BLAASHAL

Om het actuele tekort aan ruimte voor sport door verenigingen en scholen in de winterperiode op te vangen, wil de gemeente Nijkerk op korte termijn aan blaashal realiseren. De raad wordt gevraagd om hiervoor een krediet van 400.000 euro beschikbaar te stellen.

De blaashal, een koepelvormige, opgeblazen ruimte, kan op velden worden geplaatst die in de wintermaanden niet gebruikt worden

Uit een analyse blijkt dat de behoefte aan sportruimte veel groter is dan de beschikbare capaciteit. Dit tekort is er vooral in de wintermaanden voor sporten zoals korfbal, hockey en handbal. Sommige verenigingen proberen buiten de gemeente extra zaalruimte te huren, maar dat lukt maar in beperkte mate. Met name de korfbalverenigingen en hockeyclub hebben aangegeven dat ze niet de extra uren kunnen invullen zoals ze dit graag willen. De blaashal, een koepelvormige, opgeblazen ruimte, kan op velden worden geplaatst die in de wintermaanden niet gebruikt worden. Voorgesteld wordt voorlopig met één blaashal te beginnen.

De korfbalverenigingen hebben aangegeven dat zij voldoende mogelijkheden zien om een blaashal te exploiteren zonder gemeentelijk bijdrage maar ze beschikken niet over het geld om een blaashal aan te schaffen. De totale kosten worden geraamd op een half miljoen. Naast de gemeente dragen sportclubs 100.000 euro bij.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie