Afbeelding
Pixabay

Gezamenlijke aanpak van energiearmoede in de gemeente Nijkerk

5 november 2021 om 08:30 Politiek

NIJKERK Er is duidelijk zicht op het aantal gezinnen in de gemeente Nijkerk dat wordt getroffen door energiearmoede, waarbij een relatief groot gedeelte van het inkomen opgaat aan het warm houden van het huis. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Niels Staal. Wel wordt de vinger aan de pols gehouden. 

Het college geeft aan van mening te zijn dan het verminderen van het energieverbruik een belangrijke bijdrage kan leveren in het omlaag brengen van de vaste lasten voor minimagezinnen. Dit moet worden gezien als een integraal onderdeel van de structurele aanpak van armoede. Naast het omlaag brengen van vaste lasten en het bieden van minimaregeling heeft het college ook aandacht voor het vergaren van voldoende inkomsten door participatie/betaald werk. Op grond van berekeningen zijn er binnen de gemeente Nijkerk zo’n negenhonderd gezinnen die tot de minima behoren.

GEZAMENLIJKE AANPAK Om energiearmoede versneld aan te pakken is volgens het college een gezamenlijk aanpak nodig door gemeente, woningcorporaties, verhuurders en de minimadoelgroep. Het vraagt ook substantiële financiële impuls waarvoor het college kijkt naar het Rijk. Belangrijk is de doelgroep te informeren over de bestaande mogelijkheden tot het doen van (kosteloze) aanpassingen voor energiebesparing en het verkrijgen van (landelijke) subsidies voor verduurzaming. Als gemeente wordt gekeken hoe de inwoners hierin kunnen worden ondersteund.

PILOT In januari 2021 is gestart met de pilot ‘Energiebesparing voor Minima.’ Hiervoor zijn negenhonderd gezinnen aangeschreven. Zij konden gratis ondersteuning van de energiecoach krijgen en kosteloze maatregelen voor energiebesparing treffen. In de pilot was ruimte voor vijftig deelnemers. Door tussenkomst van de coronacrisis zijn uiteindelijk slechts dertig huisbezoeken afgelegd. Het college is nu in afwachting van de eindevaluatie van de pilot. Hierin komt de rol en effectiviteit van de energiecoach en het energieloket naar voren. Gekeken wordt op basis van de uitkomsten of passende maatregelen noodzakelijk zijn. De verwachting is dat hierover in het eerste kwartaal van 2022 een besluit kan worden genomen.

BESPAARBOX Vrijdag wordt de subsidieregeling gelanceerd waarin aandacht is voor huurders: zij kunnen een energiebespaarbox ophalen. Ook krijgt een aantal huurders een energiedisplay aangeboden waarmee zij inzicht krijgen in hun energieverbruik. Deze acties zijn in samenwerking met de woningcorporaties en het energieloket opgezet en uitgevoerd. Er is daarbij ook nadrukkelijk aandacht voor een stukje bewustwording.

Het onderwerp energiearmoede wordt ook meegenomen in de visie Warmte die aan de raad is aangeboden om vast te stellen. Een belangrijk uitgangspunt in deze visie is om energie betaalbaar te houden. Bij de ontwikkeling van maatregelen wordt de groep die te maken heeft of kan krijgen met energiearmoede expliciet meegenomen.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie