Afbeelding
Lex van Lieshout

Voorjaarsnota: openbare ruimte, jeugdzorg en dienstverlening

lokaal

NIJKERK Het onderhoud van de openbare ruimte moet beter, er moet een plan komen om de tekorten op vooral de jeugdzorg terug te brengen en de dienstverlening aan de burger moet worden verbeterd. Onderwerpen die door de verschillende raadsfracties aan de orde werden gesteld tijdens de behandeling van de voorjaarsnota.

Wijnand Kooijmans

Joop van Ruler (CDA) vindt dat zorg die nodig is moet worden gegeven, maar dat gewaakt moet worden voor een teveel aan zorg. Het aantal cliënten blijft gelijk, de kosten lopen echter wel op, zo bespeurt hij. Zijn partij kan zich wel vinden in de aanstelling van een concern-manager, maar Van Ruler is tegen het feit dat het college van burgemeester en wethouders na tweeënhalf jaar deze gelden structureel wil inzetten voor het personeelsbeleid. Dat mag, wat Van Ruler betreft, alleen indien de raad er op dat moment akkoord mee gaat.

[TOEZEGGINGEN] Van Ruler is blij met de toezegging dat wordt gekeken of oud beleid kan worden ingewisseld voor nieuw beleid. Maar hij vindt wel dat het college niet ver genoeg gaat in de toezegging te onderzoeken of het mogelijk is werkzaamheden uit te stellen, af te bouwen en daarover voorstellen te doen bij de begroting. Dat maakt dat zijn partij tegen de voorjaarsnota stemt.

De Lokale Partij krijgt wel de unanieme steun van de raad met het voorstel de 311.000 euro die vrijkomt door het schrappen van projecten binnen Nijkerk aan Zet, toe te voegen aan de reserve sociaal domein. En dit bedrag niet te storten in de algemene reserves. Boudewijn van der Woerd (VVD) denkt dat het bedrag bij lange na niet voldoende is om die tekorten op te vangen.

[AMBTENAREN] Door bezuinigingen staat het ambtelijk apparaat van de gemeente onder grote druk. Onderzoek wijst uit dat er dringend nieuw personeel moet worden aangetrokken. Al is het vervullen van vacatures geen eenvoudige opgave in deze tijd. Vooral het CDA is niet tegen de komst van de extra ambtenaren, maar wil wel dat wordt bekeken of in de toekomst met minder personeel kan worden volstaan. De opzet van de partij om dat al in 2020 te bekijken wordt door de overige fracties als een veel te korte termijn gezien. In totaal gaat het om een uitbreiding met rond de twintig ambtenaren.

Meerdere partijen vinden dat het onderhoud van de openbare ruimte te wensen overlaat. Het college wil, om verbetering aan te brengen, hiervoor 250.000 euro extra uittrekken. Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) vindt het merkwaardig dat met het huidige budget het onderhoud al niet beter kan dan nu gebeurt. Volgens wethouder Nadya Aboyaakoub speelt onder meer de eikenprocessierups hierin een rol.

[ZORG] Marina Lanting (ChristenUnie/SGP) spreekt haar zorgen uit over het exploitatietekort van het zwembad dat, zo blijkt uit haar woorden, hoger ligt dan voorzien. Wethouder Aboyaakoub wil na het zomerreces komen met een plan van aanpak voor het onderhoud van de sportaccommodaties. Er zijn veel klachten over de huidige staat van onderhoud door Optisport.

Boudewijn van der Woerd wil dat wordt ingezet op het zo snel mogelijk aan werk helpen van mensen in de bijstand. Vooral als het gaat om statushouders. Hierover komt na het zomerreces eveneens een voorstel.

[WOLKEN] Irene Moes (PRO21) zag aanvankelijk donkere wolken zich boven Nijkerk samenpakken. Extra geld van het Rijk maakt dat er verlichting is. Ze vindt dat vooral de dienstverlening aan de burger moet verbeteren. Uiteindelijk ziet ze toch wel weer een zonnetje opdagen. Naar aanleiding van haar vraag over de plannen voor een autoluwe binnenstad zoals deze recent zijn gepasseerd zegt wethouder Wim Oosterwijl dat ook hiervoor na het zomerreces een voorstel komt.

advertentie