Afbeelding
Joëlle Kelderman

College kiest voor fietsnetwerk in mobiliteitsvisie

Verkeer en vervoer

NIJKERK De raadscommissie bespreekt op donderdag 13 januari tijdens de eerste vergadering van het nieuwe seizoen de mobiliteitsvisie van de gemeente Nijkerk. In deze visie staat wat er komende tijd gedaan wordt om te komen tot  optimaal verkeersveilige en leefbare woongebieden die bereikbaar zijn op duurzame wijze. 

In de visie wordt aangegeven dat de voetganger meer aandacht en prioriteit verdient, met name in verblijfsgebieden, de omgeving van scholen en haltes voor het openbaar vervoer. De inrichting moet voor voetgangers logisch en veilig zijn. Belangrijke aandachtspunten voor de voetgangersstructuur zijn oversteekplaatsen, vooral bij de gebiedsontsluitingswegen.

De fiets wordt gezien als hét vervoermiddel voor verplaatsingen binnen Nijkerk. Binnen de kernen, tussen de kernen en van en naar haltes van openbaar vervoer vervult de fiets een belangrijke rol in mobiliteit. Om dat te faciliteren kiest het college voor burgemeester en wethouders in de visie die aan de raad wordt voorgelegd voor een fietsnetwerk dat de belangrijkste bestemmingen met elkaar verbindt. Daarbij wordt bewust de keuze gemaakt tussen een snelfietsroute netwerk, een primair netwerk en het secundair netwerk. Het primair netwerk is specifiek ingericht voor de grootste stromen van utilitaire fietsverplaatsingen.

OPENBAAR VERVOER Ten aanzien van het openbaar vervoer wordt ingezet op het minimaal vasthouden van het huidige voorzieningenniveau. Streven is dat elke kern de beschikking heeft over het openbaar vervoer binnen vijfhonderd meter hemelsbreed op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. Een hogere frequentie van het openbaar vervoer wordt noodzakelijk gevonden. Gekeken wordt naar het vergroten van de veiligheid bij spoorwegovergangen door onderzoek naar een ongelijkvloerse overweg.

Ten aanzien van het gemotoriseerd verkeer wordt op korte termijn ingezet op het verminderen hiervan door de kern Nijkerk en dan vooral de Hoefslag en Oranjelaan. Dit houdt in dat op veel wegen een lagere snelheid wordt beoogd en de mogelijkheid voor autoluwe buurten wordt onderzocht. In Hoevelaken dient de Koninginneweg de hoofdroute te zijn voor gemotoriseerd verkeer. De route via de Westerdorpsstraat en Oosterdorpstraat is vooral bedoeld voor lokaal en langzaam verkeer.

Voor de langere termijn wordt gedacht aan het versterken van de Berencamperweg naar minimaal twee keer twee rijstroken. Het college wil de ring om Nijkerk niet rond maken, maar wel optimaliseren. Er moet een zuid-oost verbinding in Hoevelaken komen en de Arkenheemweg moet worden doorgetrokken richting de N301.

LEEFBAARHEID Ten aanzien van leefbaarheid wordt de focus zoveel mogelijk gelegd op lage snelheden en autoluwe buurten. Wegen buiten het aangewezen hoofdwegennet krijgen een verblijfsfunctie. Veiligheid en leefbaarheid krijgen hier absolute prioriteit. Bij basisscholen en in de centra van de kernen moeten veilige wandelvoorzieningen zijn, is het doel.

Het centrum van Nijkerk en van Hoevelaken wordt primair ingericht voor langzaam verkeer, namelijk de voetganger en de fietser.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie