Afbeelding
Pixabay

Ruim 200 reacties over plaatsen windmolens en zonnevelden langs A28

21 december 2021 om 14:00 Natuur en milieu

NIJKERK De gemeente Nijkerk heeft ruim 200 reacties en zienswijzen ontvangen over het plaatsen van windmolens en zonnevelden langs de A28. Afkomstig van bewoners, bedrijven en organisaties. Ze worden gebruikt om het plan van aanpak aan te scherpen, waarna het eigenlijke onderzoek naar de effecten van eventuele windmolens en zonnevelden kan worden uitgevoerd. De verwachting is dit in de loop van 2022 plaatsvindt.

,,Veel mensen maken zich zorgen over de eventuele komst van windturbines, met name bij Nijkerk-Zuid. Ik begrijp die zorgen”, zegt wethouder Harke Dijksterhuis. ,,Uit de reacties blijkt dat de bewoners het tegengaan van zaken als geluid, slagschaduw, waardevermindering van de woning en verspreiding van fijnstof van de A28 in de wijken belangrijk vinden. De reacties bevatten waardevolle input. Dat helpt ons het plan van aanpak aan te passen. Dat vinden we belangrijk, want we willen de effecten van eventuele windturbines en zonnevelden zo goed mogelijk in beeld krijgen.”

De reacties bevatten waardevolle input. Dat helpt ons het plan van aanpak aan te passen

DUURZAME OPWEKKING Met de plaatsing van windmolens en zonnevelden, het project A28 genoemd, wil Nijkerk een deel van de opgave die men heeft voor duurzame opwekking realiseren, naast energiebesparing. Dit valt binnen de regionale energiestrategie voor de Foodvalley. Hierin is genomen wat Nijkerk en andere gemeenten in deze regio bij moeten dragen aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Voor een belangrijk deel gaat het om het opwekken van duurzame energie uit zon en wind. Nijkerk heeft zich als doel gesteld om in 2030 in totaal 280 Terajoules duurzame energie op te wekken.

Nijkerk wil dit bereiken door het plaatsen van maximaal veertig hectare aan zonnevelden en minimaal twee windturbines. Door de gemeente zijn hiervoor in 2020 de zoekgebieden aangewezen. Onderzoek moet uitwijzen of dit inderdaad geschikte locaties zijn. Het project omvat verder de aanleg van zonneparken op de geluidswal oostelijk langs de A28 en energiebesparing en duurzame opwekking van energie op bedrijfsterreinen. Ook wordt onderzocht of een onderstation in het hoogspanningsnet en grootschalige energieopslag kunnen worden ontwikkeld.

NIET ZOMAAR PLAATSEN Volgens wethouder Dijksterhuis wil de gemeente windmolens en zonnevelden niet zomaar plaatsen. ,,Dat vraagt een zorgvuldig proces en een gedegen, onafhankelijk onderzoek.” Dat maakt dat de wettelijke procedure wordt gevolgd en een onderzoek wordt ingesteld naar de effecten voor de natuur en het milieu. ,,Dat helpt ons om de effecten goed in beeld te brengen.” De gemeente wil bijvoorbeeld het verschil onderzoeken tussen de plaatsing van windmolens op het bedrijventerrein Smidspol in Nijkerk Noord en bij de afrit Nijkerk-Zuid.

Pas daarna trekken we verdere conclusies

ONDERZOEK Het effect van verschillende hoogtes van windmolens wordt ook meegenomen in het onderzoek. Gekeken wordt naar aspecten zoals gezondheid, geluid, slagschaduw en de gevolgen voor natuur en landschap. ,,Pas daarna trekken we verdere conclusies”, zo zegt wethouder Dijksterhuis. De uitkomsten van de onderzoeken moet uitwijzen of windmolens mogelijk zijn en op welke locaties. Maar ook hoe hoog ze kunnen kunnen worden. Dijksterhuis verwacht dat het onderzoek alles bij elkaar zeker een jaar in beslag gaat nemen.

BIJEENKOMSTEN De reacties en zienswijzen worden opgenomen in een concept-inspraaknotitie. Daarin staat ook de beantwoording van de zijde van het college van burgemeester en wethouders. In januari vinden bijeenkomsten plaats waarin de concept-inspraaknotitie met betrokkenen wordt besproken. Vervolgens mag de gemeenteraad zich uitspreken over de aanpassing van het plan van aanpak. Na goedkeuring van de gemeenteraad kunnen de eigenlijke onderzoeken beginnen. Het einddoel is een Milieueffectrapport (MER).

Verder wil de gemeente een klankbordgroep vormen met vertegenwoordigers van alle partijen. De groep moet controleren of het onderzoek volledig en onafhankelijk wordt uitgevoerd. Maar ook dat iedereen goed bij het proces wordt betrokken. Ook worden ervaringen meegenomen die elders in Nederland zijn opgedaan.

Bewoners van Vathorst hebben eerder al aangegeven tegen de plaatsing van de windmolens te zijn. Ze vinden dat hier geen plaats voor is in de omgeving van een woonwijk. Zij vinden dat de molens buiten de gemeente Nijkerk geplaatst kunnen worden bij bijvoorbeeld Strand Nulde in de gemeente Putten.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie