Aan de slag met bedrijventerrein Arkervaart-Oost

Nieuws

NIJKERK - Bedrijventerrein Arkervaart krijgt een forse face-lift. De opknapbeurt kan worden betaald door een fikse Europese subsidie van ruim 1 miljoen euro. De provincie Gelderland legt daar nog eens ruim 6,5 ton bij. Nijkerk zelf draagt ook 6,5 ton bij.

Samen met de ondernemers op het bedrijventerrein is een plan gemaakt dat voorziet opnieuw bestraten van een aantal straten, de aanleg van fietssugestiestroken, meer parkeergelegenheid en een duidelijker scheiding tussen openbaar en privaat terrein. Door onder andere bomen langs de weg te plaatsen en in te zetten op vergroening van bedrijfskavels zal de aanblik beter worden. Waar nodig zullen verkeers- en straatnaamborden en verlichting op het terrein worden vervangen. De nieuwe kwaliteitseisen worden - bij nieuw- en verbouw van panden, en bij inrichting en gebruik van de private ruimte - opgenomen in een Beeldkwaliteitplan. Tot slot wordt een aantal maatregelen getroffen op het gebied van 'Duurzaam op orde', zoals een onderzoek naar duurzame energievoorziening, het afkoppelen van hemelwaterafvoer van rioolwaterafvoer, het stimuleren van het gebruik van de vaarweg Arkervaart door bedrijven voor aan- en afvoer van producten, en het instellen van gebiedsgericht beheer van het terrein.

Arkervaart-Oost is van grote betekenis grote betekenis voor de gemeente Nijkerk en de regio FoodValley, met name vanwege de ligging, de bereikbaarheid via weg en water, en de vele foodbedrijven die hier zijn gevestigd. Nijkerk kan zich met de aanpak van dit terrein verder ontwikkelen tot 'foodproductiecentrum' binnen de regio FoodValley.

In 2012 zal een start worden gemaakt met de uitvoering van de maatregelen.

advertentie