De cijfers blijken uit de tweede bestuursrapportage die door het college van burgemeester en wethouders is gepresenteerd. Zo'n stuk is bedoeld om de raadsleden op de hoogte te stellen van de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting en geeft altijd een doorkijkje naar de resterende maanden van het jaar. In dit geval was het laatste een beetje mosterd na de maaltijd. De raadsleden kregen het stuk al medio oktober, maar pas nu in december werd de tijd gevonden de rapportage ook inhoudelijk te bespreken op het moment dat Sint al bijna werd uitgezwaaid en de ballen al uit de doos werden gehaald om de kerstboom op te tuigen.

Voor de voetbalverenigingen binnen de gemeente Nijkerk was er wel goed nieuws. Wethouder Wim Oosterwijk kon hen vertellen dat nog voor het eind van het jaar er een stuk op tafel ligt ten aanzien van de wens van de vereniging het beheer en onderhoud van hun accommodaties in eigen beheer te nemen. Zonder een tipje van de sluier op te lichten hoe dat advies er uit gaat zien.

VACATURES Wat betreft het eigen personeel zit het de gemeente dit jaar niet mee. Er zijn langdurig zieken en ook lijkt het een komen en gaan van mensen. Wethouder Wim Oosterwijk: ,,Dit jaar hebben we vijftig nieuwe medewerkers geworven. Dat laat zien dat de gemeente Nijkerk gelukkig in staat is om in een krappe arbeidsmarkt nieuwe mensen aan te trekken. Dit betreft deels mensen voor nieuwe functies, zoals die in onder meer de voorjaarsnota al zijn opgenomen en door de raad zijn goedgekeurd. Deels gaat het om vervanging van inhuur van mensen door vaste medewerkers en deels vervanging van betrokken medewerkers. Op dit moment zijn we nog op zoek naar rond de twintig nieuwe medewerkers."

ZORGEN Leden van de commissie maken zich wel zorgen over het feit dat in de begroting 2020-2023 een risico is ingebouwd dat er tekorten ontstaan op het sociaal domein, zonder dat hiervoor geld is opgenomen. Het gaat, zo zegt wethouder Oosterwijk, om een bedrag van rond de 750.000 euro. ,,Mocht dit tekort werkelijk ontstaan, dan kunnen we dat betalen uit de reserves. Maar is niet al opgenomen in de begroting."

PARKEERGELD De raadsleden willen meer inzicht in de opbrengsten en de kosten die de gemeente maakt voor het innen van parkeergelden. Evenals in 2018 blijven de opbrengsten ook nu achter bij de verwachtingen. Door ondernemers is geopperd dat het betaald parkeren hen klanten kost, omdat zij uitwijken naar bijvoorbeeld de wijk Vathorst in Amersfoort of buurgemeenten als Putten en Ermelo. Daar kan wel gratis geparkeerd worden.  

Volgens Oosterwijk zijn de lagere parkeerinkomsten in lijn met voorgaand jaar. ,,Het gesuggereerde verband met andere gemeenten is niet onderzocht in dit kader." Hij geeft aan dat het door de raadsleden gevraagde overzicht er wel zit aan te komen.

WONINGEN Vanaf komend jaar wil Nijkerk per jaar 250 woningen bouwen. Oosterwijk: ,,We voeren hierover overleg met de provincie. Dit aantal hebben we al met de raad besproken en staat los van de nieuwe woonvisie zoals deze wordt opgesteld." De provincie heeft aangegeven in de toekomst wat minder streng te zullen kijken naar het maximaal aantal woningen die een gemeente mag bouwen. Er gaat meer gekeken worden of het aantal woningen dat een gemeente wil bouwen aansluit bij de daadwerkelijke behoefte.

Veel raadsleden maken zich zorgen over de ondermijning, de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Die vermenging uit zich in de productie en handel van drugs, het witwassen van gelden, zorgfraude en prostitutie. Volgens raadsleden heeft het college eerder dit jaar aangegeven de strijd tegen ondermijning aan te gaan, maar ze merken nog geen resultaat.

Niels Staal (VVD): ,,De daadwerkelijke aanpak van ondermijning laat op zich wachten. Terwijl we constateren dat steeds meer zaken zich afspelen in een schemergebied. Dat werkt door op het bestaan van ons allemaal. We willen meegenomen worden in de stappen die het college op dit gebied zet."

Ook Patricia van Loozen (De Lokale Partij) heeft kritiek op het gegeven dat ondermijning naar haar mening niet is opgepakt. Terwijl aantoonbaar is dat dit binnen de gemeente Nijkerk plaatsvindt. Volgens Oosterwijk wordt er wel aan gewerkt en wordt al in de maand januari het onderwerp 'ondermijning' op agenda van de beeldvormende bijeenkomst gezet.

Buiten het punt ondermijning is er geen harde kritiek op de handel en wandel van het huidige college. Men wil hier en daar zaken sneller behandeld zien, maar er is begrip voor het feit dat het ambtelijk apparaat op de toppen van zijn kunnen loopt. Keulen en Aken zijn tenslotte ook niet op één dag gebouwd.

Door Wijnand Kooijmans