Het gaat dan onder meer om de verdere invulling van de nieuwbouwwijk Doornsteeg en de bouw in het Spaanse Leger, geplande woningbouw in Nijkerkerveen en Middelaar Oost in Hoevelaken. ,,Wij denken daarmee in ieder geval tot 2030 vooruit te kunnen zonder nieuwe gebieden aan te wijzen. Eventueel kunnen we nog iets hogere aantallen woningen realiseren indien gewenst.''

KADER Het nadenken over de periode na 2030 vindt, wat Oosterwijk betreft, plaats in het kader van de omgevingsvisie die in 2020 op de agenda staat. ,,In deze visie moet een integrale afweging worden gemaakt tussen onder meer woningbouw, bedrijven en bijvoorbeeld landschap. Ook mobiliteit speelt hierin een belangrijke rol. In dit kader gaan we komend jaar een discussie voeren of een aanvullende ontsluitingsweg aan de oostkant van Nijkerk noodzakelijk is."

De vraag of politieke partijen al een idee hebben over de toekomstige woningbouw en de rondweg? Boudewijn van der Woerd (VVD) is van mening dat de gemeente voorlopig nog voldoende  woningbouwlocaties heeft. ,,In het coalitieakkoord met ChristenUnie/SGP en PRO21 hebben we vastgelegd dat wij met brede betrokkenheid van de samenleving een gedegen omgevingsvisie opstellen waarin we verantwoorde, integrale en duurzame keuzes vastleggen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Nijkerk."

Ook langs de randen van de kernen naar  woningbouwlocaties zoekenVOORUIT Volgens Van der Woerd verwacht zijn partij dat er onvoldoende mogelijkheden zijn de gewenste woningbouw te realiseren binnen de bestaande kernen. ,,Dat maakt dat wij aannemen dat ook in het buitengebied langs de randen van de kernen naar mogelijke woningbouwlocaties moet worden gezocht. Ik vind het echter te vroeg om vooruit te lopen op de uitkomsten van de op te stellen omgevingsvisie."

Wat betreft de rondweg wacht Van der Woerd de mobiliteitsvisie af die in 2021 moet uitkomen. ,,Bij deze visievorming moeten inwoners en ondernemers nadrukkelijk kunnen participeren. De vraag of een oostelijke rondweg en een tunnel onder het spoor daarbij noodzakelijk is en mogelijk komt daarbij aan bod. Het gaat dan om de afweging van zowel financiële als ruimtelijke en landschappelijke aspecten."

KEUZES Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) zegt dat het er inderdaad naar uitziet dat de aanhoudende vraag naar woningen ook voor Nijkerk betekent dat er over een paar jaar keuzes moeten worden gemaakt waar een mogelijke nieuwbouwlocatie of locaties kunnen worden gerealiseerd. ,,Voor ons als partij is daarbij kwaliteit van wonen belangrijker dan kwantiteit. Wij zijn blij en trots op ons buitengebied en dat willen we graag zou houden. Ook willen we zo zoveel mogelijk bouwen voor de behoefte van onze eigen inwoners en niet omdat we worden gedwongen door Den Haag."

De rondweg wordt, zo zegt Klompenhouwer, al jaren gezien als een mogelijke en/of noodzakelijke oplossing voor de verkeersproblematiek. ,,Het heeft absoluut voordelen als het gaat over het afwikkelen van het verkeer maar gaat wel ten koste van een mooi stuk natuur. In 2021 komt het college met de nota mobiliteit. Dan komt dit zeker aan de orde en kunnen we de voor en tegens afwegen. De inwoners worden daarbij, wat ons betreft, goed betrokken."

De rondweg heeft een aanzuigende werking voor het sluipverkeerJoop van Ruler (CDA) zegt terughoudend te zijn als het gaat om de mogelijke aanleg van de rondweg aan de oostelijke zijde van de kern Nijkerk. ,,Het is een voortdurende afweging van voor- en nadelen. Deze rondweg heeft een aanzuigende werking voor het sluipverkeer tussen de A30, de A28 en Flevoland en tast het landschap sterk aan. Is in de verdere toekomst woningbouw aan de oostzijde van Nijkerk toch nodig, dan is een rondweg onvermijdelijk. In dat geval kiezen wij voor een binnenstedelijke rondweg met een maximum van vijftig kilometer per uur, die dicht tegen de kern wordt aangelegd om het buitengebied zo veel mogelijk te sparen."

Het CDA is er voorstander van de groei van Nijkerk enigszins te beperken zodat grote uitbreidingslocaties in het buitengebied, zoals Slichtenhorst, kunnen worden voorkomen. Mogelijkheden ziet Van Ruler in het centrum Paasbos.  ,,Hier is een combinatie van winkels en woningen mogelijk."

HAVENKOM Ook in de Havenkom kunnen wat Van Ruler betreft woningen worden gebouwd. ,,Mits de belangen van omliggende bedrijven. " Onder stringente voorwaarden is wat ons betreft hoogbouw in de vorm van appartementen mogelijk. Daarnaast zien wij mogelijkheden in het gebied rondom sportschool Nautilus tussen de Oude Barneveldseweg en de Hazelaarshof. Dat geldt ook voor Luxool waarbij omvang en exacte locatie nog nader is in te vullen. Sportverenigingen mogen absoluut geen nadelen ondervinden van ontwikkelingen in dit gebied, dus moeten hen passende oplossingen worden geboden."

Voor Nijkerkerveen ziet de CDA-er mogelijkheden in deelplan 3 aan de zuidzijde van Nijkerkerveen in de richting van de Laakweg en in het gebied ten westen van het dorp tussen Veensche Boys en de
Amersfoortseweg. Voor Hoevelaken houdt hij zich beperkt tot Middelaar-Oost en het Euretco terrein.

ChristenUnie/SGP en De Lokale Partij nemen op dit moment nog geen standpunt in. Peter Toonen, directeur-bestuurder van de Woningstichting Nijkerk zegt dat zestig woningen jaarlijks in de sociale sector moeten worden gebouwd. Dit gezien het uitgangspunt van de gemeente dat van de ongeveer tweehonderd jaarlijks te bouwen woningen dertig procent sociale huur moet zijn. Omdat de WSN ook beperkt woningen verkoopt moet het aantal nieuw te bouwen woningen wat hem betreft uitkomen op negentig woningen per jaar.

De druk is hoog op sociale huurwoningen. Toonen: ,,Ik hoop dat het aantal nieuw te bouwen woningen met de behandeling van de woonvisie in februari 2020 in de gemeenteraad omhoog gaat." Ten aanzien van de locaties waar gebouwd kan worden zegt Toonen dat dit een zaak is waar de gemeente over gaat.

Door Wijnand Kooijmans