Dijksterhuis: ,,Er moet veel energie in worden gestoken om de in 2050 gestelde doelen te halen. Het gaat dan om de vijftig procent energie welke we moeten besparen maar ook dat alle daken waar dat mogelijk is van zonnepanelen zijn voorzien en de duurzame opwekking van energie gestalte heeft gekregen."

AARDGAS Eén van de opdrachten is dat alle woningen maar ook de kleine bedrijven van het aardgas af worden gesloten. Berekend is dat de kosten voor het omschakelen van een woningen naar andere vormen van energieopwekking uitkomen op gemiddeld 35.000 euro per woning. Volgens Dijksterhuis mogen deze kosten in ieder geval niet voor rekening komen van de huurders.

Op dit punt is hij blij dat de Woningstichting Nijkerk voorop loopt als het gaat om energie besparende maatregelen. Dijksterhuis is de mening toegedaan dat gelden welke het Rijk beschikbaar stelt voor energiebesparingen als eerste naar de woningbouwcorporaties moeten gaan.

Mensen moeten zich realiseren dat het anders moetEnergie besparen is ook een kwestie zich maatschappelijk bewust te zijn van de noodzaak daartoe. ,,Mensen moeten zich realiseren dat het anders moet. De vraag hoe kan op verschillende manieren worden beantwoord. Naast de inzet voor het aanbrengen van zonnepanelen hebben we al duurzaamheidsleningen en gaan we eind november enkele lokale ateliers houden rond het thema duurzaamheid."

Het college van burgemeester en wethouders is verder aan het nadenken of met een pilot kan worden gestart met een wijk aardgas vrij te maken. Dijksterhuis verwacht dat hier begin volgend jaar meer duidelijkheid over kan worden gegeven. Onder meer gaat het dam om het isoleren van huizen en een goede ventilatie.

VERPLICHT De gemeente is verplicht uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte te hebben opgesteld. Opgelegd door het Rijk. Om daaraan te voldoen is de gemeente al in 2018 met onderzoeken gestart die antwoord moeten geven op de vraag hoe in de toekomst gebouwen in de gemeente Nijkerk worden verwarmd zonder aardgas. Hierbij zijn partijen als de Woningstichting Nijkerk, het Waterschap Vallei & Eem, Vitens en Liander betrokken.

De gemeente wil ook in gesprek met bewoners. Hierbij kan de vraag aan de orde komen welke wijk als eerste moet worden afgekoppeld van het aardgas. Hierbij speelt mogelijk ook een rol welke andere werkzaamheden in een wijk moeten worden uitgevoerd. Daarbij kan worden gedacht aan de reconstructie van wegen of aanleg en/of vervanging van riool.

KOSTBAAR De oudere panden binnen de gemeente Nijkerk staan vooral in de kernen. Het gaat dan om bouw voor 1940. Deze panden zijn kostbaar om te isoleren. Ondanks deze kosten vindt het college van burgemeester en wethouders dat het wel een toegevoegde waarde heeft deze woningen te renoveren. Dat leidt tot een lagere energierekening door isolatie maar brengt ook meer comfort mee. In overleg overleg met betrokken partijen is dan ook besloten dat de aanwezigheid van oudere panden een stimulans moet zijn om in een buurt te starten.

In een verkenning door een extern bureau wordt aangegeven dat het prettig is wanneer bewoners zo lang mogelijk de vrije keus wordt gelaten om uit de mogelijkheden te kiezen welke er zijn om van het aardgas af te koppelen. Deze vrijheid houdt wel een keer op omdat dit anders hogere kosten met zich meebrengt.

BIOGAS De hoeveelheid afval voor het opwekken van biogas is relatief hoog in Nijkerk. Daarmee zou zelfs de helft van de benodigde warmte voor de gemeente kunnen worden geleverd. De volledige capaciteit benutten wordt echter gezien als een grote logistieke uitdaging. Aangegeven wordt dat de de gemeente deze bron het best kan inzetten waar andere warmtebronnen niet beschikbaar zijn of tegen hoge kosten. Er moet wel onderzoek komen hoe biogas voor Nijkerk beschikbaar kan komen.

Alleen Arla zou in Nijkerk restwarmte kunnen leverenEén van de conclusies is dat, door het ontbreken van warmtebronnen in de gemeente Nijkerk, vooral moet worden ingezet op onder meer warmte-koude opslag, warmte uit de buitenlucht of kleinschalige warmtenetten. Het is een gegeven dat binnen Nijkerk maar één bedrijf is dat restwarmte kan inzetten. Dat is Arla. Gesprekken tussen de gemeente en het bedrijf moeten echter nog plaatsvinden.

BESLUIT Dijksterhuis vindt dat de gemeenteraad een wijs besluit heeft genomen door de weg van stapje voor stapje te kiezen. Dat maakt het mogelijk tussentijds te zien welke resultaten zijn behaald en of de koers moet worden gewijzigd om het uiteindelijke doel te halen. Vooral omdat zaken nu eenmaal anders lopen dan vooraf op papier gezet.

De wijzigingen kunnen, wat Dijksterhuis, betreft het best worden meegenomen in de onderhandelingen over de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders na de verkiezingen voor de gemeenteraad. Dat geeft draagvlak voor de jaren daarop.

Door Wijnand Kooijmans