Wijnand Kooijmans

Van de honderd woningen moet ongeveer 35 procent sociale woningbouw zijn. De parkeerbehoefte moet binnen het plan zelf worden gerealiseerd. Dat kan door onder meer de bouw van een parkeergarage met tachtig parkeerplaatsen ten behoeve van de binnenstad van Nijkerk. De herontwikkeling van het voormalige Jumbo-terrein speelt al sinds 2017. Een eerste plan stuitte op verzet bij omwonenden, maar ook bij de gemeenteraad. De bouwhoogte werd te hoog bevonden.

MAXIMALE BOUWHOOGTE In samenspraak met de initiatiefnemers Smink Vastgoed, Van Wijnen en mede-initiatiefnemer Woningstichting Nijkerk is in 2019 en 2020 verder gewerkt aan een ontwerp voor het bouwplan. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met het verkrijgen van draagvlak bij belanghebbenden, onder wie omwonenden, ondernemers en de commissie ruimtelijke kwaliteit.

Het bouwvolume is nu maximaal drie lagen met een bewoonbare kap. Omdat de locatie Kerkplein een historisch betekenisvolle locatie in de binnenstad van Nijkerk is, was een grote wens dat het ontwerp inspeelt op de grote (cultuur)historische waarde van het gebied. De maximale bouwhoogte is alleen voorzien aan de zijde van het plangebied aan de Torenstraat en op de hoek Torenstraat-Holkerstraat. Deze twee zijden worden daarom ook als de accenten binnen het totale bouwplan gezien.

Bij de bouwhoogte wordt aangesloten bij de robuuste uitstraling van het bestaande Zusterhuis van St. Jozef. Langs de Torenstraat wordt een pleinwand gerealiseerd. De verschillende panden krijgen een individueel karakter en er wordt gebruik gemaakt van verschillende dakvormen. Volgens het college past deze uitstraling bij de Nijkerkse maat en schaal.

HISTORIE Het gehele ontwerp is gebaseerd op enkele componenten uit de Nijkerkse historie. Het plan voorziet onder meer in het terugbouwen van het oorspronkelijke pand Holkerstraat 12 en het oprichten van een pand dat verwijst naar de oude pastorie aan de Holkerstraat.

De bouw van meer dan honderd woningen is niet gewenst, en mogelijk ook niet haalbaar, vindt het college. Uitgegaan wordt van de bouw van tien grondgebonden woningen, zeven stadswoningen, 45 koopappartementen en 32 sociale huurappartementen. Dat is op dit moment 94 woningen, waarvan 34 procent in de sociale sector. De invulling van de hoek Torenstraat-Brink maakt mogelijk de bouw van enkele woningen extra mogelijk. Daarmee zakt het aandeel sociale woningbouw naar 32 procent.

NIEUWE LOCATIE ONDERNEMERS De plannen hebben wel gevolgen voor enkele ondernemers/vestigingen in het plangebied. Hiermee wordt onder meer gedoeld op de viswinkel Wal-vis, slagerij Vleeschhouwerij Nijkerk en de Voedselbank Nijkerk. Met hen worden gesprekken gevoerd om hen te faciliteren op een nieuwe locatie in Nijkerk. Het college geeft aan dat het niet de primaire verantwoordelijkheid is voor de gemeente om te voorzien in vervangende winkel- of vestigingsruimte.

De gemeente gaat na realisering de parkeerplaatsen afnemen in de te bouwen parkeergarage. Wel dient met de initiatiefnemers nog overeenstemming te worden bereikt over de aankoop van de parkeerplaatsen.

Door het college wordt aangegeven dat het huidige corona-tijdperk het betrekken van de belanghebbenden bij het project niet in de weg staat. Indien op korte termijn een algemene inloopbijeenkomst nodig is, zal de bijeenkomst eventueel in digitale vorm plaatsvinden.