Aanleiding voor het verzoek is dat er in 2019 en 2020 geen sociale woningen zijn gebouwd of opgeleverd, terwijl er in Nijkerk 2.500 woningzoekenden zijn. 1.200 van hen zijn actief op zoek naar een woning. De WSN wil in 2021 en 2022 in totaal vierhonderd woningen bouwen, maar de huurdersorganisatie vindt dat daarmee de achterstand niet wordt ingehaald. In totaal willen ze dat er negenhonderd woningen tot en met eind 2023 worden gebouwd in de sociale sector.

35 PROCENT Directeur-bestuurder Peter Toonen van de WSN zegt dat hij met de huurdersorganisatie van mening is dat het percentage sociale huur bij nieuw projecten op minimaal 35 procent moet uitkomen. ,,Het is voor ons mogelijk als WSN om meer woningen te bouwen ten opzichte van de huidige plannen. Dat hebben we ook aangegeven tijdens een raadscommissie. Ik wens de raad dan ook veel wijsheid toe bij het nemen van een besluit over de woonvisie 2020."

Toonen wijst op het zwart economische scenario dat door het Internationaal Monetair Fonds is geschetst voor Nederland en de bouwsector in het bijzonder. ,,Wanneer het voor andere partijen niet mogelijk is te investeren of te bouwen, dan is dit voor de WSN wel mogelijk bij een recessie. Dan slaan we twee vliegen in één klap: de Nijkerkse economie blijft draaien en de achterstand van sociale huur ten opzichte van koopwoningen neemt af."

ANDERE DOELGROEPEN Niels Staal (VVD) onderschrijft dat het nodig is om gericht te werken aan meer woonruimte in de sociale huursector. ,,Maar ook voor andere doelgroepen, zoals ouderen, starters en – heel belangrijk voor ons – de middeninkomens. Met de nieuwe woonvisie gaat de gemeente een veel groter deel van de woningmarkt reguleren dan voorheen. We krijgen ook meer instrumenten in handen om te sturen op doelgroepen en woningcategorieën. Wij verwachten dan daardoor binnen nieuwbouwplannen meer gericht voor de Nijkerkse behoefte wordt gebouwd, waaronder de sociale huur."

Volgens Staal steekt de raad hiermee ook de nek uit. ,,Het moet allemaal wel haalbaar en betaalbaar zijn. Als VVD willen we toch de uitdaging aangaan, gelet op de grote nood op de woningmarkt en het beperkte aantal plekken die we nog hebben om te bouwen. Het contingent is verhoogd van 200 naar 250 woningen per jaar en daaraan houdt de provincie niet streng de hand. Dat biedt mogelijkheden die we de komende jaren ook zeker willen benutten."

WOONRUIMTE Hilbrand Rozema (ChristenUnie/SGP) zegt dat naast de sociale huursector er ook veel vraag is naar bijvoorbeeld huurwoningen met een huur net boven de sociale huurgrens. Ook wijst hij op de enorme druk op de woningmarkt, die zich binnen Nijkerk nog sterker laat voelen dan landelijk. ,,Als raad hebben wij een verantwoordelijkheid naar onze inwoners toe te zorgen voor passende woonruimte." Zijn partij vindt het belangrijk dat er gevarieerde wijken worden gebouwd en geen wijken met alleen maar sociale huurwoningen. Het verzoek om negenhonderd woningen betekent volgens hem dat er voor andere categorieën woningen een paar jaar lang geen ruimte meer is. Hij vindt het terecht dat de huurorganisatie aandacht vraagt voor de nood bij bepaalde inwoners. ,,We zullen zorgvuldig bekijken wat we de komende periode in de sociale huursector kunnen realiseren", belooft hij.

De tekorten op de woningmarkt zijn groter dan alleen het tekort aan sociaal betaalbare middeldure woningenAntoinette de Bruin (PRO21) onderstreept dat het bouwen van huurwoningen belangrijk is. ,,De tekorten op de woningmarkt zijn echter groter dan alleen het tekort aan sociaal betaalbare middeldure woningen. Woningen voor mensen die te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoningen voor hen willen wij graag dat er meer woningen beschikbaar zijn." Voor PRO21 is het belangrijk dat in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen woningen worden gebouwd die passen bij de behoefte die er in de gemeente bestaat aan woningen. Met daarbij aandacht voor woningen in alle categorieën met goede voorzieningen en groen. ,,Dan bouwen we mooie wijken voor de toekomst." De woonvisie geeft naar haar mening de mogelijkheid verder te bouwen om dit doel te bereiken.

DOORSTROMING Het CDA kiest bij monde van Joop van Ruler voor 35 procent sociale woningbouw. ,,Daarnaast is er ook een grote behoefte aan andere woningen en door daarin te voorzien komt er doorstroming op gang en komen er ook weer sociale woningen vrij die beschikbaar zijn voor de doelgroep. In dit verband pleiten wij er als CDA onder meer voor de bouw van meer seniorenwoningen in verschillende prijscategorieën, waardoor daarmee komen weer gezinswoningen, zowel in de sociale als andere sectoren vrij."

Volgens Van Ruler is er onduidelijkheid of het percentage sociale woningbouw uit de vorige woonvisie is gehaald. Volgens de gemeente is dat wel het geval, maar volgens de huurdersorganisatie en de WSN niet. ,,Er moet duidelijkheid komen over de definitie van sociale woningbouw. Alleen dan kunnen we in de toekomst in de woonvisie sturen op juiste aantallen in de verschillende segmenten. Mocht blijken dat er in de afgelopen jaren stelselmatig veel te weinig sociale woningbouw is gerealiseerd, dan is een inhaalslag zeker te overwegen."

Bouw in de gemeente Nijkerk voor de Nijkerkse behoefteSPELBREKER Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) reageert op persoonlijke titel: ,,Wij hebben al aangegeven dat het percentage noodzakelijke sociale woningbouw in de woonvisie niet voldoende wordt gegarandeerd en er voor ontwikkelaars te veel ruimte is hiervan af te wijken. Of de aanpassingen in de woonvisie betekenen dat er heel veel sociale huur en koopwoningen extra komen weet ik niet. De gemeente is geen projectontwikkelaar en we kunnen niemand dwingen om iets te bouwen. Wat we wel kunnen doen is de spelregels om iets te mogen bouwen zo duidelijk mogelijk aan de voorkant mee te geven. Ook corona kan nog een spelbreker worden. Voor mij is één ding wel duidelijk: bouw in de gemeente Nijkerk voor de Nijkerkse behoefte."

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de open brief van de huurdersorganisatie. De behandeling van de woonvisie staat gepland in de raadsvergadering van 23 april. Het college vindt het niet passend om op dit moment van de besluitvorming inhoudelijk op de brief te reageren. In de raadscommissie heeft wethouder Harke Dijksterhuis namens het college tijdens de behandeling daar van de woonvisie aangegeven dat de woningmarkt in Nijkerk voor alle doelgroepen gespannen is.

De inzet van het college is om zo goed mogelijk aan de vraag van al deze doelgroepen in onze gemeente te voldoen, wetende dat de vraag op dit moment in de breedte groter is dan het aanbod. De realisatiemogelijkheden van sociale (huur)woningen zijn van diverse factoren afhankelijk. Over het algemeen is het eigen grondbezit van de gemeente in nieuwbouwprojecten beperkt, daarnaast streeft het college naar gevarieerde wijken waarin woningbouw voor verschillende doelgroepen en in verschillende prijsklassen wordt gerealiseerd.

Door Wijnand Kooijmans