Afbeelding
Carlo van Houten

‘Meer inzicht nodig in milieugevolgen Omgevingsvisie Nijkerk’

Politiek

NIJKERK Het milieueffectrapport bij de Omgevingsvisie Nijkerk sluit niet goed aan op de omgevingsvisie. ,,Door de nadruk op wonen en werken is er onvoldoende aandacht voor andere ambities. Ook is de lokale situatie niet goed geanalyseerd.” Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De gemeente Nijkerk had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Nijkerk wil een omgevingsvisie vaststellen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente tot 2040. Het gaat bijvoorbeeld om locaties voor woningbouw, uitbreiding van bedrijventerreinen en om natuur. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

In het milieueffectrapport ligt de nadruk op wonen en werken. ,,De gemeente heeft in de omgevingsvisie echter ook andere ambities, zoals een gezonde en veilige leefomgeving en versterking van het landelijk gebied. Hoe ze deze ambities wil bereiken, komt in het milieueffectrapport nu onvoldoende aan bod. Of alle ambities haalbaar zijn en wat dit betekent voor de leefomgeving is daardoor nu niet duidelijk.” De Commissie adviseert daarom om het milieueffectrapport beter af te stemmen op de Omgevingsvisie en de keuzes die daarin gemaakt worden.

,,Het detailniveau van het onderzoek voor het milieueffectrapport moet ook passen bij deze keuzes”, zegt de Commissie. ,,Door de lokale situatie te analyseren wordt duidelijk of er nu al knelpunten bestaan, bijvoorbeeld voor geur- of geluidhinder, en hoe daar in de toekomst rekening mee gehouden kan worden.”

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

advertentie
advertentie