Afbeelding
Pixabay

Leveranciers: ‘Tarieven zorg te laag en niet te handhaven’

Politiek

NIJKERK Door de gemeente Nijkerk wordt een onderzoek uitgevoerd naar de tarieven die worden uitbetaald aan leveranciers van zorg. Zij hebben aangegeven dat de huidige tarieven niet meer te handhaven zijn. Mede omdat, volgens hen, de gemeente in de afgelopen jaren bij het indexeren onvoldoende rekening heeft gehouden met de verhoogde zorgkosten, onder meer als gevolg van de ontwikkeling van de lonen en de loonkosten.

Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de raad over de stand van zaken wat betreft de transformatie van inkoop van zorg op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In het najaar van 2021 zijn in dit kader diverse gesprekken gevoerd met aanbieders. Hierbij is ingezet op het in beeld krijgen van de aanbieders en hun diensten. Onder meer is besproken hoe meer resultaatgericht gewerkt kan worden, over mogelijkheden tot het anders en goedkoper organiseren van zorg en over de tarieven. Op basis hiervan zijn de contracten aangepast.

AANBIEDERS De komende twee jaar gaat de gemeente alle aanbieders controleren op het voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De Veiligheidsregio Gelderland Midden is inmiddels gestart met de eerste onderzoeken. De QuickScans worden, indien een aanbieder in meerdere gemeenten werkzaam is, in slechts één gemeente uitgevoerd waarna de kosten worden verdeeld over de betreffende gemeenten. Op deze manier is het minder belastend voor de aanbieders, werkt het efficiënter voor de toezichthouder en is het kostenbesparend voor de gemeente.

Nog voor de zomer wil het college een handhavingsbeleid en een handhavingsprotocol voorleggen aan de gemeenteraad. Na de zomer wordt gestart met het invoeren hiervan en het strakker sturen op handhaving. Het gaat dan om het controleren van het doel en de rechtmatigheid van de zorg die wordt verleend.

Door het college wordt verwacht dat men als gevolg van de verhoging van de vergoedingen men vanaf dit jaar ongeveer 75.000 euro aan extra kosten kwijt is. Dit bedrag kan nog iets oplopen als uit het onderzoek blijkt dat de huidige tarieven niet reëel zijn en naar boven moeten worden bijgesteld.

KOSTPRIJS Bij het vaststellen van de tarieven en de toezegging van het onderzoek naar de kostprijs is de afspraak gemaakt dat de gemeente gaat inzetten op een strengere indicatie om voor zorg in aanmerking te komen en het terugbrengen van de hoeveelheid zorg die wordt geboden. Dit leidt, zo verwacht het college, daadwerkelijk tot minder kosten. Daardoor zijn de meerkosten wat hen betreft moeilijk in te schatten.

Uitgangspunt is dat de geboden ondersteuning zo kort mogelijk en zo licht mogelijk wordt geboden. Het komend jaar wil het college nader onderzoeken welke maatregelen kunnen worden ingezet om de kostenstijging te beperken. Het college verwacht de uitkomst van het onderzoek naar de tarieven nog voor de zomer aan de raad te kunnen aanbieden. Dan moet volledig duidelijk zijn wat de financiële consequenties zijn van alle ontwikkelingen.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie