De gemeente Nijkerk is de afgelopen jaren flink uitgebreid en veranderd. Luchtfoto uit 2014.
De gemeente Nijkerk is de afgelopen jaren flink uitgebreid en veranderd. Luchtfoto uit 2014. Henk Merjenburgh

Raad werkt aan Omgevingsvisie: Hoe ziet de gemeente Nijkerk er in de toekomst uit?

6 april 2021 om 17:30 Politiek

NIJKERK Hoe zien onze stad, wijken en dorpen er in de toekomst uit? Met de resultaten van een online enquête, de reacties vanuit de samenleving, de gesprekken met deskundigen van de verschillende thema’s en inbreng van de gemeenteraad wordt er komende tijd gewerkt aan een eerste Omgevingsvisie 2040.

Ruim 43.000 inwoners maken samen gebruik van de beschikbare ruimte en daarin willen we heel veel. Te denken valt aan de woningbouwbehoefte, de druk op het landschap, de overgang naar een natuur inclusieve landbouw, de behoefte aan extra bedrijfsterreinen en de forse duurzaamheidsopgave (verduurzamen van woningen, de leefomgeving en energietransitie). Dit vraagt om keuzes voor de toekomst.

,,We zijn positief verrast door de constructieve inbreng vanuit de samenleving. Deze Omgevingsvisie maken we met elkaar. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties denken wij na hoe onze gemeente de komende twintig jaar verandert en wat dat betekent voor de omgeving. Het mooie is dat daar wel degelijk beelden bij zijn die waardevolle bouwstenen opleveren voor de op te stellen Omgevingsvisie”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan. ,,Het belang van voldoende woningen wordt nog eens onderstreept. Mooi vind ik ook de wens om qua mobiliteit de fiets meer centraal te stellen”.

MENING VAN INWONERS Het college heeft een Koersdocument opgesteld waarin zij haar visie op de toekomst van de gemeente Nijkerk heeft weergegeven. Aan de hand van concrete vragen hebben ruim 300 inwoners hun mening gegeven via een online enquête over de thema’s wonen, werken, vrije tijd, verkeer en het landelijk gebied en onderwerpen uit het Koersdocument. Daarnaast zijn er aanvullende gesprekken gevoerd met deskundigen over deze thema’s. Zowel de gesprekken met de deskundigen als de resultaten uit de enquêtes ondersteunen de uitgangspunten die in het Koersdocument zijn opgenomen.

WONINGBOUW KRIJGT VOORRANG De uitkomsten laten wel een paar belangrijke accenten en aanvullingen zien die meegenomen worden bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Uiteraard hebben de gesprekken het college ook aanleiding gegeven steviger accenten te leggen op keuzes. Zo is uitdrukkelijk meegegeven de woningbouwopgave voorrang te geven, moet er meer aandacht en ruimte zijn voor bestaande bedrijven en de groeiende recreatiebehoefte. Verder moet er steviger op biodiversiteit en op het fietsverkeer als vervoermiddel worden ingezet.

HOOFDTHEMA’S De volgende stap is met inbreng van de gemeenteraad verder te werken aan een eerste Omgevingsvisie 2040. Deze visie beperkt zich tot zes hoofdthema’s met de grootste ruimtelijke impact. Dat zijn Wonen, Werken en ondernemen, Voorzieningen, Mobiliteit, Duurzaamheid en Landelijk gebied. De verwachting is dat de eerste Omgevingsvisie in september 2021 door de gemeenteraad kan worden behandeld. Hierna wordt de visie vrijgegeven voor inspraak. Inwoners en belanghebbenden kunnen dan hun reactie geven op het beeldmateriaal en de bijbehorende teksten van de Omgevingsvisie. 

Om goed het gesprek te voeren met de inwoners van de verschillende kernen worden er per kern ook participatieavonden georganiseerd. Nadere invulling van deze avonden volgt nog. Na verwerking van de reacties vindt de definitieve vaststelling van de eerste Omgevingsvisie naar verwachting plaats in het voorjaar van 2022.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie