Afbeelding
Shutterstock

Doet jouw bedrijf al beroep op een bedrijfsarts?

Partnercontent

In Nederland staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) specifiek vermeld dat je als bedrijf verplicht bent tot het inschakelen van een bedrijfsarts en dat jouw werknemers hiervan op de hoogte moeten zijn en toegang moeten toe hebben. 

We gaan graag even dieper in op de taken, de voordelen voor zowel werkgever als werknemer en de praktische aanpak van de samenwerking.

Wat doet een bedrijfsarts?

Eerst en vooral is het goed om te weten dat een bedrijfsarts zowel ten dienste van het bedrijf als van de werknemers staat en dit in een onafhankelijke rol. De vraag Wat doet een bedrijfsarts? proberen we hierna zo volledig mogelijk te beantwoorden.

Het houden van een open spreekuur en Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

In de Arbowet staat dat werknemers die dat willen altijd toegang moeten krijgen tot de bedrijfsarts. In het zogenaamde open spreekuur kan de werknemer terecht bij de arts met gezondheidsvragen die in relatie staan tot het werk. Het is jouw taak als bedrijfsleider om de werknemers hiervan op de hoogte te brengen en om ervoor te zorgen dat de bedrijfsarts op ieder moment toegang heeft tot de werkvloer. 

De bedrijfsarts staat eveneens in voor het uitvoeren van de Preventieve Medische Onderzoeken.

Ondersteuning bij preventie- en verzuimbeleid

Iedere werknemer heeft recht op veilige arbeidsomstandigheden en hierbij is het advies van de bedrijfsarts een grote meerwaarde. In het advies worden maatregelen voorgesteld die samen met de preventieadviseur en de ondernemingsraad van het bedrijf werden besproken.

Naast preventie is ook de begeleiding van zieke werknemers in hun terugkeer naar het bedrijf een belangrijke taak. Werknemers die goed begeleid en opgevolgd worden tijdens hun re-integratie zullen doorgaans sneller het werk kunnen hervatten en zullen ook minder vaak terug uitvallen.

Meldingsplicht

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziektes werkt nauw samen met de verschillende bedrijfsartsen in het kader van het opsporen en behandelen van beroepsgebonden ziektes. Het is de bedrijfsarts verplicht om van iedere beroepsziekte een melding te doen.

Moet ik de bedrijfsarts alles vertellen?

De relatie bedrijfsarts-werkgever en bedrijfsarts-werknemer is gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid en open communicatie. Het is dus in ieders belang om hiernaar te handelen. Alleen als de bedrijfsarts over volledige informatie beschikt, kan hij doelgerichte adviezen verlenen. Bovendien valt specifieke persoonlijke informatie onder het beroepsgeheim en mag de arts dit dus niet met anderen delen.

Op de vraag “Moet ik de bedrijfsarts alles vertellen?” zeggen wij volmondig ja. Je helpt hierdoor mee aan het creëren van een veilige werkomgeving voor jezelf en anderen.

Moet de werkgever het advies van de bedrijfsarts opvolgen?

Er is voor de werkgever een wettelijke verplichting tot het inschakelen van een bedrijfsarts, maar niet om het advies op te volgen. De reden hierachter is dat het steeds de bedrijfsleider is die als eindverantwoordelijke aanzien wordt. Of het verstandig is om de adviezen te negeren, is een heel andere vraag. In het slechtste geval kan je als werkgever verwijtbaar handelen ten laste gelegd worden in geval van een ongeval bijvoorbeeld waarvoor een advies ter preventie genegeerd werd. Rekenen op de deskundigheid van de bedrijfsarts en hier ook naar handelen, is in elk geval sterk aan te raden. 

Ik ben het niet eens met de bedrijfsarts, wat moet ik doen?

Wie het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts kan een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV, een second opinion zeg maar. Dit kan zowel als werkgever als werknemer. Je kunt hierbij denken aan een werknemer die van de bedrijfsarts te horen krijgt dat hij het werk kan hervatten, maar zich hier nog niet toe in staat voelt. Je kunt ook denken aan een werknemer die van de bedrijfsarts het werk nog niet mag hervatten en de werkgever die het daar niet mee eens is.

Een bedrijfsarts inschakelen is niet alleen een wettelijke verplichting, het is ook een meerwaarde voor jouw bedrijf. Aan de ene kant is er het preventieve karakter waardoor potentieel gevaarlijke situaties vermeden kunnen worden, aan de andere kant is er het verzuimbeleid dat erop gericht is werknemers sneller terug aan het werk te helpen.

Bronnen:
Bron 1: https://www.arboned.nl/nieuws/wat-zijn-de-taken-van-een-bedrijfsarts
Bron 2: https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte/detail/deskundigenoordeel
Bron 3: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfsarts_(Nederland)

advertentie
advertentie