Het Zusterhuis van Huize St. Jozef.
Het Zusterhuis van Huize St. Jozef. Google Maps

Plan huisvesting voor statushouders is gereed

24 juli 2019 om 07:11 lokaal

NIJKERK Statushouders moeten passende huisvesting krijgen binnen de gemeente Nijkerk. Daarbij moeten wel de risico's van de bewoning voorkomen of beperkt worden.

Wijnand Kooijmans

Op dit moment heeft Nijkerk dit jaar elf statushouders onderdak geboden. Daarmee loopt de gemeente achter op de taakstelling van negentien statushouders. In de tweede helft van dit jaar is de taakstelling vijftien statushouders te huisvesten. Bij de huisvesting is men afhankelijk van het aantal huuropzeggingen en het beschikbaar komen van passende bewoning, zo wordt aangegeven in de beleidsvisie en doelstellingen tot en met 2020 voor de integratie van statushouders. Huisvesting is een belangrijk onderdeel.

MANIER Gesignaleerd wordt dat statushouders op een andere manier met hun woning kunnen omgaan dan de directe omgeving is gewend. Voorbeelden zijn het slecht ventileren van de woning, hoge stookkosten en geluidsoverlast. Problemen op gebied van gezondheid, leefbaar en staat van de woning kunnen ook ontstaan. Dit komt, zo wordt aangegeven in de door het college vastgestelde visie, de integratie niet ten goede. In de begeleiding van Vluchtelingenwerk wordt uitleg gegeven over wonen in Nederland en het contact met de buren.

Op dit moment vindt kamergewijze huisvesting van alleenstaande statushouders plaats in het Zusterhuis van Huize St. Jozef en in woningen aan de Kardinaal Alfrinklaan. Aangegeven wordt dat door de doelgroep bij elkaar te huisvesten het spontane contact met Nederlandse Nijkerkers wordt belemmerd. Dit contact is wel van belang voor de taalontwikkeling en integratie. Een mix van bewoners wordt daarom zinvoller gevonden. Voor iedere kern binnen de gemeente moet een gepaste aanpak worden gekozen.

GEHUISVEST Sinds 2010 zijn rond de vierhonderd statushouders in Nijkerk gehuisvest. Hiervan hebben er rond de 160 recht op een bijstandsuitkering en begeleiding richting vrijwilligers- of betaald werk. De grootste groep statushouders komt met 86 personen uit Syrië. De grootste groep wordt gevormd door mensen in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar. Boven de zestig gaat het om vijf statushouders. Geconstateerd wordt dat de wettelijk bepaalde begeleidingsduur van achttien maanden voor statushouders onvoldoende is. Zij zijn dan nog niet zelfredzaam en een sociaal netwerk ontbreekt of in voldoende mate.

Maatschappelijke begeleiding richt zich vaak op het overnemen van problemen, waar gewenst is dat geleerd wordt hoe problemen op te lossen. Aangegeven wordt dat maatregelen een prikkel kunnen vormen om duidelijk te maken dat naast rechten er ook plichten zijn bij het ontvangen van een bijstandsuitkering. Maar ook dat begeleiding niet vrijblijvend is. Streven is dat statushouders in een vroeg stadium actief meedoen in de samenleving en zo snel mogelijk zelfredzaam zijn. Daar behoort ook het krijgen van werk bij. Het leren van de Nederlandse taal binnen korte tijd is daarvoor ook een noodzaak.

Statushouders moeten daarnaast kennis maken met de cultuur van Nederland en in het bijzonder van Nijkerk.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie