Gesprekken met aanwonenden over verkeersproblemen Oranjebuurt

lokaal

NIJKERK In gesprekken met de aanwonenden wil het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders oplossingen zoeken voor verkeersproblemen die worden ervaren. De focus ligt daarbij op de Margrietstraat en de Marijkestraat.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit het antwoord dat wordt gegeven op vragen van Bert Veldhuizen (CDA) over de herinrichting van straten in de zogenoemde Oranjebuurt. Verschillende bewoners hebben aangegeven dat de stoepen, na herinrichting van de straten, te smal zijn. Opgemerkt wordt dat een stoep minimaal negentig centimeter breed moet zijn maar in veel straten de breedte niet meer is dan zestig centimeter. Veldhuizen wijst er ook op dat geen stoeprand is aangebracht zodat auto's te dichtbij de erfgrenzen kunnen worden geparkeerd.

[STOEP] Voetgangers geven aan dat het door de combinatie van maatregelen het vaak bijna onmogelijk is over de stoep te lopen. Veldhuizen zegt dat het hierdoor voor mensen die gebruik maken van een rolstoel, rollator of wandelwagens helemaal onmogelijk wordt om op een veilige manier van a naar b te komen. Zij moeten gedwongen gebruik maken van de rijbaan.

Doordat de auto's dichter tegen de erfgrenzen zijn geparkeerd is, zo voert Veldhuizen aan, het beeld van de straten ruimer wat uitnodigt harder te rijden dan de maximum toegestane snelheid van dertig kilometer per uur. Hierdoor kunnen, zo is zijn mening, gevaarlijke situaties ontstaan.

[BEKEND] Het college zegt bekend te zijn met een huidige situatie en de klachten daarover. In overleg met de aannemer, die ook het eerste aanspreekpunt is, wordt getracht klachten zo goed mogelijk op te lossen. Ook de klachten over de smalle voetgangerszones in de Margrietstraat en Marijkestraat zijn bekend bij het college.

Volgens het college is de Oranjebuurt een typische jaren 50-60 wijk waarin verkeerstechnisch een 30 kilometer zone is gerealiseerd. De ruimte is beperkt waardoor keuzes moesten worden gemaakt. Door deze keuzes ontstaan, zo wordt erkend, situaties die als ongemakkelijk en onveilig worden ervaren. Het betreft wel keuzes welke zijn gemaakt in nauw overleg met de bewoners.

[OVERZIEN] Het college zegt te beseffen dat in de fase van inspraak consequenties van keuzes vaak moeilijk zijn te ontzien. Dat maakt dat ook wordt betreurd dat achteraf de ervaring van ongemak en onveiligheid ontstaat ondanks inspanningen om omwonenden voldoende inspraak te geven.

Bij het vinden van oplossingen voor de Margrietstraat en Marijkestraat blijft, zo zegt het college, het uitgangspunt om aan twee zijden te parkeren en voetgangerszones te realiseren van kracht. Dat geldt ook voor het gegeven dat er geen hoogteverschil is tussen straat en voetgangerszone. Om te bevorderen dat auto's dichter tegen de straat aan worden geparkeerd ziet het college twee mogelijkheden.

[UITLEG] De eerste mogelijkheid is uitleg te geven over gewenst parkeergedrag. De tweede mogelijkheid is het visueel aanpassen van het straatbeeld in beide straten. Dat kan door het optisch verbreden van de grijze elementen van het voetpad en het visueel versmallen/verschuiven van parkeerplaatsen naar de goot. Hierdoor wordt de loopzone van het voetpad visueel twintig centimeter breder.

Het college zegt dat door de 30 km zone de straat ook goed kan worden benut door voetgangers. Wel wordt gekeken of het straatbeeld voldoende past bij de maximale snelheid van dertig kilometer. Het college wil in de toekomst nog betere visuele middelen gebruiken om bij de inspraak een goed beeld te geven van de consequenties van te maken keuzes. Ook wordt, waar mogelijk, verwezen naar eerder gerealiseerde ontwerpen elders in Nijkerk. Na het beëindigen van het project Oranjebuurt vindt een evaluatie plaats om problemen die nu zijn ontstaan bij nieuwe projecten te voorkomen.

advertentie